Plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2017 roku 

 

 

UCHWAŁA  NR XXIX / 307 / 2016

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 ROKU

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

                            Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXIII/223/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4539 z dnia 11 lipca 2016 roku ) zmienionego uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/223/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: Statutu Gminy Wolsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7521 z dnia 2 grudnia 2016 roku)

 

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie na 2017 rok:

 

 STYCZEŃ:

Informacja z działalności Wolsztyńskiego Domu Kultury, propozycje na ferie zimowe 2017 oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2017 rok.

 

MARZEC:

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

3. Zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków.

 

KWIECIEŃ:

1.Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wolsztyn.

 

MAJ:

1. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok.

2. Analiza sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 

CZERWIEC:

1.Stan higieniczno-sanitarny na terenie gminy Wolsztyn.

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie za 2016 rok.

 

 

WRZESIEŃ:

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, w tym realizacja inwestycji.

 

PAŹDZIERNIK:

1. Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Wolsztyn.

2. Przyjęcie stawek podatkowych na 2018 rok.

3. Analiza oświadczeń majątkowych.

 

LISTOPAD:

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 roku.

 

GRUDZIEŃ:

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

2. Plan pracy Rady na 2018 rok.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Uchwalenie budżetu na 2018 rok. 

5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2014-12-31 07:57:34
Czas publikacji: 2016-12-29 10:52:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak