Ośrodek Pomocy Społecznej 

 


ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 068 - 384 33 76
Email:  ops@wolsztyn.pl
WWW: www.ops.wolsztyn.pl


Dyrektor - mgr Barbara Szramka  tel. 068 347 42 02
Sekcja Świadczeń Rodzinnych tel. 068 347 30 85

 

Godziny Otwarcia
poniedziałek:
7:00 - 16:00
wtorek  -  piątek:
7:00 - 15:00

Kasa czynna:
10:00  - 14:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie realizuje zadania zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej, Ustawą o Świadczeniach Rodzinnych, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawą o zaliczce alimentacyjnej. Teren działalności to miasto i gmina Wolsztyn o łącznej liczbie mieszkańców - 29.418 osób

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:

a/ osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  316zł /netto /
b/ w przypadku osób samotnie gospodarującą - 461 zł /netto/ przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności poniżej wymienionych

 1. sieroctwa;
 2. bezdomności;
 3. bezrobocia;
 4. niepełnosprawności;
 5. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 6. przemocy w rodzinie;
 7. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 9. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania /zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy, stypendia dla dzieci i młodzieży itp./

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są między innymi:

I.  świadczenia pieniężne:. zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały.
II. świadczenia niepieniężne: pomoc w formie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu,  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,  praca socjalna, bilet kredytowy, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia /Art. 12 Ust. o Pom.Społ /.

Gmina Wolsztyn podzielona jest na 6 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni są w swoim środowisku od godz. 9,30 do godz. 13,30. Codziennie jeden pracownik socjalny pełni dyżur w godzinach pracy Ośrodka.

Świadczenia rodzinne
Zgodnie z Ustawa o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku można otrzymać zasiłek rodzinny  wraz z 8 dodatkami, 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz zaliczkę alimentacyjną. Otrzymanie tych świadczeń, za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego uzależnione jest od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.
Od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2004. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł netto. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583,00 zł netto.
Prawo do zaliczki alimentacyjnej mają osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna i dochód w przeliczeniu na osobę w  rodzinie nie przekracza 583 zł netto.

Dodatki Mieszkaniowe
O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się rodziny, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy. Podstawowym warunkiem  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest:

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • dochód nie może przekroczyć 703,22zł na osobę w rodzinie lub 984,51 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
 • normatywna powierzchnia zajmowanego lokalu ( dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania ).

Kwestie dotyczące dod.mieszkaniowych reguluje ww. ustawa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28.XII.2001 w sprawie dod.mieszkaniowych - Dz. U. Nr 156, poz. 1817

 


Liczba odwiedzin : 3676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2009-06-26 08:28:51
Czas publikacji: 2009-06-26 08:28:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak