Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wolsztyn 

 
Uxhwała Nr XL/332/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

ZNIŻKI DLA INWESTORÓW


Na terenie Gminy Wolsztyn obowiązują uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XL/332/2006
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wolsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)
u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na potrzeby związane z prowadzeniem działalności, a wykorzystywane na:

 1. żłobki i przedszkola
 2. domy opieki społecznej
 3. muzea nie rejestrowane
 4. odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. biblioteki publiczne
 6. potrzeby upowszechnienia kultury realizowane poprzez świetlice i domy kultury.

§ 2.

 1. Mając na względzie wspieranie nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Wolsztyn związanych z tworzeniem przez przedsiębiorców nowych, stałych miejsc pracy, ustala się zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części na okres 12 miesięcy, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  "przedsiębiorcy" - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
  "stałym miejscu pracy" - należy przez to rozumieć nowe stanowisko pracy, na którym zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu przez co najmniej 12 miesięcy ponad przysługujący okres zwolnienia.

§ 3.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy
 2. działalność na terenie gminy;
 3. nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej,
 4. nowo wybudowane budynki lub ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej,
 5. budynki lub ich części, w których doszło do poszerzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej.

 § 4.

 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.
 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 50 m? budynków lub ich części na okres 12 miesięcy za każde utworzone nowe stałe miejsce pracy.
 3. Warunek utworzenia nowych stałych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli:
 • inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w związku ze zrealizowaniem tej inwestycji;
 • co najmniej 50 % nowo zatrudnionych stanową pracownicy z terenu Gminy Wolsztyn
 1. Za przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie Gminy Wolsztyn nie uważa się podmiotów gospodarczych, które powstały poprzez przekształcenie bądź połączenie innych przedsiębiorców z terenu gminy.

 §5.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres jednego roku nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, związane z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej lub stanowiące zwiększenie dotychczasowej powierzchni związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 6.

Zwolnienia udzielone na podstawie niniejszej uchwały przysługują w podatku od nieruchomości do wysokości należnego w danym roku podatku.


§ 7.

 

 1. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa w §3, § 4 i § 5 nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 2. Przez cały okres korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 i § 4 podatnik zobowiązany jest do składania w Urzędzie Miejskim, bez wezwania następujących dokumentów:
 • do końca każdego kwartału - informacji o stanie zatrudnienia potwierdzonej przez ZUS,
 • co 6 miesięcy - zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek za zatrudnionych pracowników podlegających ubezpieczeniom

 § 8.

W terminie do końca miesiąca poprzedzającego uprawnienie do zwolnienia, o którym mowa w § 3 i § 4 podatnik przedkłada w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie niżej wymienione dokumenty:

 1. informacje o firmie, w tym:
  • rodzaj podstawowej działalności wg PKD
 2. dowód ukończenia inwestycji i oddania do użytkowania,
 3. dowód zatrudnienia nowych pracowników na nowych stanowiskach pracy:
  • oświadczenie o stanie lub o zmianie stanu zatrudnienia,
  • kserokopie deklaracji miesięcznych ZUS DRA z ostatnich trzech miesięcy,
  • imienną listę nowozatrudnionych pracowników z podaniem miejsca zamieszkania,
 4. informacje o pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą z różnych źródeł i w różnych formach, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, w tym zaświadczenia o pomocy de minimis.

 § 9.

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na zmianę w podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zawiadomienia w terminie 14 dni organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 3. Przedsiębiorca, który utracił warunki do zwolnienia od podatku od nieruchomości, uiszcza należny podatek za okres zwolnienia wraz z odsetkami w wysokości odsetek za zaległości podatkowe.
 4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia. Podatek za okres utraty zwolnienia należny jest wraz z odsetkami w wysokości odsetek za zaległości podatkowe.

 § 10.

Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, § 3, § 4 i § 5 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis, o której mowa w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) i są udzielane do wysokości równoważnej w złotych polskich kwocie 100.000 EUR brutto.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XIII/102/2003 z dnia 5 grudnia 2003 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 13 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Liczba odwiedzin : 1692
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2009-07-23 08:40:15
Czas publikacji: 2009-07-23 08:40:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak