REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 51.2016

BURMISTRZA WOLSZTYNA – KIEROWNIKA URZĘDU

z dnia 23 maja 2016 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Wolsztynie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 11, art. 12, art. 13, art. 13a, art.14 i art. 15  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U  z 2014 poz. 1202 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 25.2012 Burmistrza Wolsztyna – Kierownika Urzędu z 1 marca 2012 roku w sprawie: Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 czerwca 2016 roku.

 

Przygotowała:

Beata Ślebioda

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzania nr 51.2016 Burmistrza Wolsztyna – Kierownika Urzędu z dnia 23 maja 2016

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

 

REGULAMIN

NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

§ 1. 1. Regulamin określa:

1)    zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w oparciu o otwarty
i konkurencyjny dostęp do wolnych stanowisk pracy;

2)    szczegółowe zasady naboru pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę,
z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania.

 1. 2.  Niniejszy Regulamin nie obejmuje:

1)       stanowisk doradców i asystentów;

2)       stanowisk pomocniczych i obsługi.

 1. 3.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

2)    urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wolsztynie;

3)    Burmistrzu –  należy przez to rozumieć Burmistrza Wolsztyna;

4)    Sekretarzu Gminy – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wolsztyn;

5)    pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej;

6)    kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika referatu, kierownika biura, kierownika urzędu stanu cywilnego w Wolsztynie, komendanta straży miejskiej w Wolsztynie;

7)    komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydział, referat, biuro, urząd stanu cywilnego, straż miejską;

8)    samodzielne stanowisko pracy – należy przez to rozumieć jednoosobowe stanowisko pracy, na którym zatrudniony pracownik realizuje określone zadania i jest podporządkowany bezpośrednio burmistrzowi.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

§ 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Burmistrz:

1)    w przypadku kierowniczego i samodzielnego stanowiska urzędniczego – z własnej inicjatywy;

2)    w przypadku urzędniczegostanowiska – na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.

 1. 2.  Wniosek składany do akceptacji Burmistrzowi powinien być przekazany w terminie, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  1. 3.  Wzór formularza opisu stanowiska pracy do naboru stanowi załącznik nr 2.
  2. 4.   Zgoda Burmistrza na zatrudnienie nowego pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3. 1.Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją”, powołuje Burmistrz i ustala jej skład.

 1. 2.    W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uzupełnić skład Komisji o dodatkową osobę, w tym eksperta o niezbędnych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, przydatnym w procesie rekrutacji.
 2. 3.    Powołując Komisję Burmistrz wyznacza jednego z jej członków na Przewodniczącego Komisji.
 3. 4.    Komisja powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
 4. 5.    W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 5. 6.    Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. 7.    Osoby powołane w skład komisji składają pisemne oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
 7. 8.    Obsługę techniczna komisji zapewnia pracownik ds. kadr lub inna wyznaczona osoba wchodząca w skład komisji.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 4. 1. Ustala się następujące etapy naboru:

1)       ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;

2)       przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;

3)       wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych;

4)       ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne;

5)       selekcja końcowa kandydatów może obejmować:

a)    test kwalifikacyjny,

b)    rozmowę kwalifikacyjną,

6)       sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze;

7)       podjęcie decyzji o zatrudnieniu;

8)       ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 5. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 1. 2.  Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, a w szczególności:

1)    urzędach pracy;

2)    biurach pośrednictwa pracy;

3)    prasie;

4)    internecie

 1. 3.    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera informacje, a w szczególności:

1)       nazwę i adres urzędu;

2)       określenie stanowiska urzędniczego, na który jest przeprowadzany nabór;

3)       określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4)       wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;

5)       informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

6)       wskazanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych;

7)       określenie miejsca i terminu składania dokumentów;

8)       wskazanie czy o dane stanowisko mogą ubiegać się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego – wyłącznie w przypadku, gdy wykonywana praca zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza taką możliwość przy spełnieniu warunku posiadania  znajomości języka polskiego potwierdzonej w sposób określony w ustawie o pracownikach samorządowych;

9)       informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co  najmniej 6%.

 1. 4.  Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 4.
 2. 5.  Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6. 1. Kandydaci składają wymagane dokumenty w formie pisemnej w miejscu i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia o naborze.

 1. 2.  Na dokumenty aplikacyjne składają się w szczególności:

1)    dokumenty obligatoryjne/niezbędne:

a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)    świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym,
w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie – kserokopie;

c)    dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy – kserokopie;

d)    wypełnione oświadczenie kandydata – załącznik nr 5.

2)       dokumenty fakultatywne/dodatkowe:

a)    list motywacyjny,

b)    życiorys - curriculum vitae;

c)    ewentualnie posiadane referencje;

d)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

e)    inne dokumenty ustalone w ogłoszeniu o naborze.

 1. 3.  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są po dokonaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

1)  w formie pisemnej,

2)  w formie elektronicznej poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 1. 4.   Dokumenty aplikacyjne przyjmuje sekretariat urzędu lub biuro obsługi klienta  i sporządza zbiorcze zestawienie składanych ofert – załącznik nr 6.

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 7. 1. Analizy dokumentów/aplikacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 1. 2.    Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
  1. 3.  Komisja sporządza kartę oceny kandydata wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

Rozdział VII

Wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 8. 1. Po upływie terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji tworzy się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu.

 1. 2.    Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów k.c.
  1. 3.  Wzór listy stanowi załącznik nr 8.

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

§ 9. 1. Weryfikacje kandydatów na stanowisko urzędnicze mają na celu ocenę informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wiedzę oraz przydatność zawodową kandydata.

 1. 2.    Decyzję o formie selekcji, która zamieszczona jest w protokole, podejmuje każdorazowo Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 2. 3.    Selekcję można przeprowadzić w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub pisemnych testów. Dopuszcza się zastosowanie łącznie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu.

Test kwalifikacyjny

§ 10. 1. Celem pisemnego testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

 1. 2.    Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia testu ustala komisja.
 2. 3.    Członkowie Komisji Rekrutacyjnej przygotowują przed każdym naborem propozycję pytań. Przewodniczący Komisji układa zestawy pytań (po 10 w każdym zestawie), który jest powielany w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie zgłoszonych kandydatów.
 3. 4.    Za odpowiedź w teście kwalifikacyjny kandydat otrzymuje od 0 do 1 punktu za każde pytanie.
 4. 5.    Test kwalifikacyjny uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania więcej niż 50 %
  maksymalnej liczby punktów.

Rozmowa Kwalifikacyjna

§ 11. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 1. 2.  Rozmowa kwalifikacyjna ma pozwolić również poznać:

1)    predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2)    posiadaną wiedzę,

3)    obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4)    cele zawodowe kandydata.

 1. 3.  Wszyscy kandydaci odpowiadają na 5 do 10 jednakowych pytań.
 2. 4.  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 3. 5.  Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 1 za każde pytanie.
 4. 6.   Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za zaliczoną w przypadku uzyskania więcej niż 50 %
   maksymalnej liczby punktów.

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

§ 12. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyska najwyższą liczbę punktów z testów, rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział X

Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

§ 13. 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera, w szczególności:

1)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze,

2)   liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3)   informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4)   uzasadnienie dokonanego wyboru,

5)   skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 9.


Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru.

§ 14. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 1. 2.  Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1)  nazwę i adres Urzędu,

2)  określenie stanowiska urzędniczego,

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 1. 3.  Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 10.

4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, to możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów wymienionych
w protokole tego naboru, która uzyskała najlepszy wynik. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 11.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

§ 15. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. W przypadku braku kandydatów na określone stanowisko ogłasza się kolejny nabór.

 1. 2.    Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu
  o naborze lub w wyniku przeprowadzenia procedury naboru nie został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na oferowanym stanowisku, procedura naboru zostaje zakończona, a Burmistrz podejmuje decyzje o ogłoszeniu nowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie.

3.W przypadku określonym w ust. 1 i 2 informacje niezwłocznie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronie BIP, podając uzasadnienie.

Przygotowała:

Beata ślebioda

 

Załączniki

zał. nr 2 OR.120.51.2016 FOS do naboru.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 194.61k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3 OR.120.51.2016 oświadczenie komisji rekrutacyjnej.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 180.61k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 OR.120.51.2016 ogłoszenie o naborze.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 256.97k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 5 OR.120.xx.2016 oświadczenie kandydata.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 189.9k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 7 OR.120.51.2016 karta oceny kandydata.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 192.29k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 6 OR.120.51.2016 zestawienie otrzymanych ofert.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 260k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 8 OR.120.51.2016 lista kandydatów.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 190.03k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 10 OR.120.51.2016 informacja o wynikach naboru.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 253.91k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 9 OR.120.51.2016 protokół.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 253.68k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 11 OR.120.51.2016 informacja o obsadzeniu stanowiska urzędniczego.pdf

Data: 2016-06-01 10:37:24 Rozmiar: 249.41k Format: .pdf Pobierz

02_kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Data: 2019-03-13 20:49:47 Rozmiar: 253.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 15973
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Ślebioda
Czas wytworzenia: 2012-03-15 13:39:12
Czas publikacji: 2019-03-13 21:05:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak