ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / ZGŁOSZENIE WYMEDLOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.VII.06

 

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO /
ZGŁOSZENIE WYMEDLOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

  1. Druk E- 3 zgłoszenie pobytu czasowego lub druk E-4 zgłoszenie wymeldowania z miejscu pobytu czasowego
  2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

 

Formularz (druk):


so.7.1.01 – druk EL/ZC/1, zgłoszenie pobytu czasowego

so.7.2.01 - druk EL/WPC/2 zgłoszenie wymeldowania z miejscu pobytu czasowego

so.7.3.01 - pełnomocnictwo

so.7.4 - oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego)

 

Opłaty:

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu na pobyt czasowy wydaje się osobie, na jej pisemny wniosek w wysokości 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu druku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2411) w sprawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz.1044 ze zmianami)

Dodatkowe informacje:

Przy zameldowaniu na pobyt stały własnoręczny, czytelny podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Uwagi:

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy
w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
     

 

 

Załączniki

Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:08:46 Rozmiar: 156.75k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:08:46 Rozmiar: 146.57k Format: .pdf Pobierz

so.7.2 OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAŁATWIENIA SPRAWY epuap.pdf

Data: 2018-01-23 08:16:29 Rozmiar: 256.15k Format: .pdf Pobierz

so. 7.3 pełnomocnictwo.pdf

Data: 2018-01-23 08:16:29 Rozmiar: 285.13k Format: .pdf Pobierz

so. 7.3.01 pełnomocnictwo7.pdf

Data: 2018-07-13 11:22:23 Rozmiar: 287.24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1525
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:48:19
Czas publikacji: 2018-12-07 10:54:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak