OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCA 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.VIII.06

 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCA

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

 1. Druk EL/ZPS/1 zgłoszenie pobytu stałego.
 2. Druk EL/ZC/1 zgłoszenie pobytu czasowego.
 3. Druk EL/WPC/2 zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

1)    Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

2)    Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

3)    Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego
w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

4)    Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Formularz (druk):


so.8.1.01 – druczek EL/ZPS/1, zgłoszenie pobytu stałego

so.8.2.01 – druczek EL/ZC/1, zgłoszenie pobytu czasowego

so.8.3.01 – druk EL/WPC/2, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

so.8.4.01 - pełnomocnictwo

so.8.5 - oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania
w formie dokumentu elektronicznego)

 

Opłaty:

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się osobie, na jej pisemny wniosek – opłata w wysokości 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca, którego dotyczy zameldowanie lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu druku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2411) w sprawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz. 1044 ze zmianami). Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 107).

Dodatkowe informacje:

 1. Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy dokonuje się po przedstawieniu ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 43 ustawy
  o ewidencji ludności.
 2. Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane,
  o których mowa w art. 34 ustawy o ewidencji ludności, przez wypełnienie i podpisanie formularza.

Uwagi:

 1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096),
  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego EFTA – strony  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Cudzoziemiec nie wymieniony powyżej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
  z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
     

 

 

Załączniki

Zgłoszenie pobytu stałego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:11:19 Rozmiar: 154.01k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:11:19 Rozmiar: 156.75k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:11:19 Rozmiar: 146.57k Format: .pdf Pobierz

so. 8.5. oświadczenie o rezygnacji.pdf

Data: 2018-01-23 08:20:05 Rozmiar: 255.62k Format: .pdf Pobierz

so. 8.4.01 pełnomocnictwo.doc

Data: 2018-12-07 10:56:46 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

so. 8.4.01 pełnomocnictwo.pdf

Data: 2018-12-07 10:56:46 Rozmiar: 286.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:53:34
Czas publikacji: 2018-12-07 10:56:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak