WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.X.01

 

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL.
  2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

 

Formularz (druk):

so.10 – wniosek o nadanie numeru PESEL [pdf]

Opłaty:

 

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca, którego dotyczy wniosek.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku .

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 16 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 w sprawie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 1290 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi (D.U. z 2014 r. poz. 1942).

Dodatkowe informacje:

Osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Uwagi:

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.

     

 

 

 

 

Załączniki

so.10.pdf

Data: 2017-01-13 12:01:22 Rozmiar: 114.53k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-13 12:01:22
Czas publikacji: 2018-12-07 11:20:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak