UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL  

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XII.04

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH
Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 2,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
 2. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).
 3. Tytuł prawny do lokalu (w przypadku informacji o osobach zameldowanych na swojej własności).
 4. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.
 5. Dowód dokonania opłaty w kwocie 31 zł i opłaty w kwocie 17 zł
  (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Formularz (druk):

so.12 – wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL [pdf]

Opłaty:

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL następuje:

1)    dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - nieodpłatnie;

2)    dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2odpłatnie
w wysokości 31,00 zł.

3)      17 zł - w przypadku działania przez pełnomocnika.

Kto może załatwić sprawę:

Art. 46 ust. 1Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym
i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

Art. 46 ust. 2Ponadto dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku,  a w przypadku przesłania zapytania

drogą korespondencyjną – w terminie 7 dni od daty jego wpływu.

Tryb odwoławczy:

Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46.

 • Podstawa prawna:
 • Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 1000 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 1044 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie        opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tj. z 2017 roku,
  Dz. U. poz. 2482),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków
o danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego
(tj. z 2016 roku, Dz. U. poz. 836).

Dodatkowe informacje:

W przypadku potrzeby otrzymania:

 • informacji o braku osób zameldowanych pod danym adresem, jeżeli wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości,
 • informacji o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod danym adresem, jeżeli wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości
 • innych informacji o danych jednostkowych zawartych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców, jeżeli wnioskodawca wykaże interes prawny lub faktyczny. Osobom
  i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Uwagi:

 1. Dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków).
 2. Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne posiadane dane osoby np.: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię
  i numer dowodu osobistego.
 3. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:
 • jednej osoby
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 
 

Załączniki

so.12.pdf

Data: 2017-01-13 12:09:20 Rozmiar: 430.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 12:09:20
Czas publikacji: 2018-12-07 11:40:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak