Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 180/2014

 

BURMISTRZA WOLSZTYNA

 

Z DNIA 22 MAJA 2014 ROKU

 

w sprawie:     Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 44. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie dotyczy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

§ 5.

 

Traci moc zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Wolsztyna z dnia 19 lutego 2013 r.

 
Liczba odwiedzin : 3840
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Wysocki
Czas wytworzenia: 2014-10-22 15:07:16
Czas publikacji: 2019-02-14 14:31:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak