Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wolsztynie 

 

 

                                                                     Wolsztyn, 18 maja 2018 r.

BRM. 0002.5.2018

                                                                 PAN/I

                                                                                                                                                                                    ………………………………………..

Z W O Ł U J Ę

NDZWYCZAJNĄ SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Wolsztynie poprzez rozwój terenów zielonych”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Wolsztynie poprzez rozwój terenów zielonych”.
  4. Zamknięcie obrad.

 

SESJA ODBĘDZIE SIĘ 23 MAJA 2018 ROKU, O GODZINIE 15.00

W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE UL. RYNEK 1.

 

 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /teks jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875/ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-05-18 09:49:46
Czas publikacji: 2018-05-18 09:49:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak