Informacja dotycząca dotacji - 2018 rok 

 

 

Informujemy, że 13 czerwca 2018 roku weszła w życie uchwała nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r., poz. 4392).

Zgodnie z w/w uchwałą dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wolsztyn udzielane będą na przedsięwzięcia polegające na  trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, w pierwszej kolejności na:

1)     kotły gazowe,

2)     kotły olejowe,

3)     kotły olejowo-gazowe

4)     ogrzewanie elektryczne,

5)     wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,

 

a w drugiej kolejności na:

6)     pompy ciepła,

7)     kotły na paliwo stałe z zachowaniem następujących warunków:

  • posiadanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
  • spełnianie wymagań klasy 5.

 

Uwaga:

Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

 

          Przypominamy, że dotacja przeznaczona może być wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji. Można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów, a jednocześnie nie więcej niż:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

a) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe lub olejowo-gazowe,

b) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,

c) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne,

d) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,

e)  3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.

2) dla wyodrębnionego lokalu w budynku mieszkalnym:

a) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe i olejowo-gazowe,

b) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.

3) dla budynku wielorodzinnego:

a) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie gazowe, olejowe, olejowo-gazowe lub pompę ciepła,

b) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

 

      Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i muszą być kompletne, t.j. zawierać wszystkie załączniki opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie miasta i gminy Wolsztyn (w/w uchwała), m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, a w przypadku najemców mieszkań – zgodę właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem o pokryciu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z uchwałą w tym roku nabór odbędzie się w terminie od 2-25 lipca, a w kolejnych latach od 1-31 marca każdego roku (w przypadku niewykorzystania limitu środków na ten cel w budżecie gminy na dany rok, od 1-31 lipca danego roku).

 


       Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wolsztyn a wnioskodawcą, a jej podpisanie może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a finansowaniu podlegają wydatki poniesione po podpisaniu umowy o jej udzielenie. Prosimy też o zachowanie wszelkich wymogów prawa budowlanego, m.in. uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej.

 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Tylińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Tylińska
Czas wytworzenia: 2018-06-14 14:48:04
Czas publikacji: 2018-06-19 13:05:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak