Wersja archiwalna

BURMISTR WOLSZTYNA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części Zespołu pałacowo- parkowego na terenie Parku Miejskiego w Wolsztynie 

 
 

 

BURMISTRZ   WOLSZTYNA 

ogłasza

drugi  przetarg  pisemny  nieograniczony  na dzierżawę  części Zespołu pałacowo- parkowego na terenie Parku Miejskiego w Wolsztynie

 

 

Przedmiotem przetargu jest część Zespołu pałacowo - parkowego znajdującego się w Wolsztynie w rejonie ulicy Drzymały w skład którego wchodzą:

pałac znajdujący się na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 408, garaże wraz z parkingiem znajdujące się na działce numer 410 oraz budynek małej gastronomii z ogródkiem gastronomicznym wraz z zapleczem socjalnym znajdujący się na działce numer 408.

 

Budynek pałacowy pochodzi z 1845 roku, przebudowany w 1911 roku dla właściciela hr. Stefana Mycielskiego. W wyniku pożaru został spalony w 1945 roku i odbudowywany w latach 1960-62, bez odtworzenia  zabytkowych wnętrz przez co pełnił rolę „Domu Turysty”.

Pałac otoczony jest parkiem o charakterze krajobrazowym, w sąsiedztwie Jeziora Wolsztyńskiego – wykorzystywanego w celach rekreacyjnych, wpływa na wyjątkową atrakcyjność obiektu, który winien być przeznaczony do realizacji celów ogólnospołecznych z preferowaną działalnością restauracyjno-hotelarską.

W bliskim sąsiedztwie Zespołu pałacowo-parkowego znajduje się Pływalnia Miejska www.plywalnia.wolsztyn.pl/ oraz  centrum rekreacyjne Fala Park www.falapark.pl/

 

W okresie kilkunastu lat Pałac użytkowany był jako hotel i restauracja. W latach 1997-2003 miał miejsce kapitalny remont pomieszczeń wewnątrz pałacu.

Decyzją L.dz.Kl.III-880/63/73 z dnia 12 kwietnia 1973 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydziału Kultury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, uznano obiekt za dobro kultury, który wpisano do rejestru zabytków  pod numerem rejestru 1441/A .  

Nieruchomość podlega prawnie ochronie konserwatorskiej, wszelkie działania inwestycyjne  i prowadzenie prac wymagają uzgodnienia i akceptacji Wydzierżawiającego oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn przyjętym uchwałą nr VIII/71/2007 Rady Miasta w Wolsztynie z dnia 30 maja 2007 roku ze  zmianą, działka nr 410 położona jest na terenie oznaczonym jako ZP- tereny zieleni parkowej, urządzonej. Działka  nr 408 położona jest na terenie oznaczonym ZP/UT – tereny turystyki i rekreacji z zielenią parkową urządzoną.

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres 25 lat zgodnie z Uchwałą  Nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie, z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu części zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie na okres 25 lat, zmienioną  Uchwałą Nr XXXIII/365/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku Nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej  w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu części Zespołu pałacowo - parkowego w Wolsztynie na okres 25 lat.

 

Pomiędzy Gminą Wolsztyn, a spadkobiercami ostatniej właścicielki Zespołu pałacowo-parkowego Ireny Mycielskiej zawarta została ugoda dotycząca sposobu uregulowania roszczeń majątkowych spadkobierców, potwierdzona aktem notarialnym z dnia 7 kwietnia 2016 r. ( Rep  nr 1621/2016  ), mocą której zrzekli się oni  innych roszczeń majątkowych, w szczególności odszkodowawczych, mogących mieć związek z w/w nieruchomością zarówno co do szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści. Gmina Wolsztyn posiada i posiadać będzie niezakłócone prawo do przedmiotowej nieruchomości.

 

Burmistrz Wolsztyna oczekuje złożenia koncepcji zagospodarowania przedmiotu dzierżawy,

 w treści której Oferent przedstawi plan działalności na przedmiocie dzierżawy.

 

Warunki przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, Rynek 1- pisemnej oferty na przedmiot dzierżawy w zamkniętej kopercie z napisem ”Oferta na dzierżawę części Zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie” oraz wpłacenie wadium w podanej  wysokości i wyznaczonym terminie na rachunek bankowy na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w Banku Zachodnim WBK o/Wolsztyn nr 40-1090-1607-0000-0000-6000-5544 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie do dnia 9 października 2018 roku.

 

UWAGA: Wadium wnoszone na konto musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie.

Oferty należy sporządzić w języku polskim.

Termin składnia ofert upływa w dniu 12 października 2018 roku do godz. 1500. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5.000,00 złotych + należy podatek VAT według obowiązującej stawki .

 

Kwota wadium wynosi: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy umieścić w kopercie razem ze zgłoszeniem udziału w przetargu oraz ofertą przetargową.

W przypadku, gdy Oferent, nie  wniesie wadium w określonej wysokości i terminie zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, natomiast pozostałym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy,  wadium nie podlega zwrotowi.

 

Oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie we własnym zakresie  zawrzeć umowy na dostawę mediów, jak również poniesie wszelkie opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy i administrowaniem oraz wymogami prawidłowej gospodarki.

 

Czynsz będzie płatny w terminie do 10 każdego miesiąca. Wydzierżawiający zobowiązany będzie do ponoszenia podatku VAT od czynszu dzierżawnego  według obowiązującej stawki.

 

Część jawna przetargu - otwarcie ofert – nastąpi w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Rynek 1 pok. nr 49.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.

 

Burmistrz Wolsztyna zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

                                                          

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnik przetargu składa oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zagospodarowania przedmiotu dzierżawy według wymogów Wydzierżawiającego  i Konserwatora Ochrony Zabytków - warunek ten zostanie zawarty w umowie dzierżawy,
  2. Poddzierżawianie przedmiotu dzierżawy jest zabronione .
  3. Dzierżawca będzie zobowiązany  do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń  publiczno – prawnych oraz opat eksploatacyjnych.

 

Informacje i materiały przetargowe wraz z formularzem ofertowym można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1 pok. 42 lub pobrać ze strony internetowej  www.wolsztyn.pl oraz www.bip.wolsztyn.pl, tel. 68 347 45 45

      

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz   Wolsztyna

                                                                                                                                                                          /-/   Wojciech Lis

 

 

 

Załączniki

Formularz ofertowy zał. nr 2.pdf

Data: 2018-09-13 14:45:25 Rozmiar: 100.12k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

Data: 2018-09-13 14:45:25 Rozmiar: 174.13k Format: .pdf Pobierz

Umowa dzierżawy - Gmina Wolsztyn , wersja po spotkaniu w dniu 23.03.2018r (1).pdf

Data: 2018-09-13 14:45:25 Rozmiar: 230.46k Format: .pdf Pobierz

REGULAMIN PRZETARGU.pdf

Data: 2018-09-13 14:45:25 Rozmiar: 174.15k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy zał. nr 2.rtf

Data: 2018-09-13 14:52:11 Rozmiar: 96.04k Format: .rtf Pobierz
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Pauch
Czas wytworzenia: 2018-09-13 14:45:25
Czas publikacji: 2018-09-13 14:52:52
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-15