Protokół nr 31/2018 

 

Dnia 14 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

Komisja                                                      Wolsztyn, 14 września 2018 r.

Mieszkaniowa

Rady Miejskiej

w Wolsztynie

P R O T O K Ó Ł  Nr 31 /2018

 

Dnia 14 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

W załączeniu lista obecności.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Tomiak Dominik – Przewodniczący Komisji,
  2. Jarosław Wróblewski – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
  3. Janik Ireneusz – Członek Komisji,
  4. Przybyła Mariusz – Członek Komisji,
  5. Paweł Kopciuch – Członek Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Pan Dominik Tomiak powitał zebranych i przedstawił następujący porządek obrad:

  1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
  2. Opinia w sprawie wniosków dotyczących przydziału mieszkań.
  3. Sprawy różne.

 

Do pkt. 1

Pani Anna Prządka – Skarbnik Gminy przedstawiła członkom komisji informację Burmistrza Wolsztyna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolsztyn za I półrocze 2018 roku, w tym realizację inwestycji. Odpowiedziała na zadane pytania przez członków komisji. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 

Do pkt. 2

1. W posiedzeniu komisji mieszkaniowej udział wzięła..............................................

2.Zaproponowano ujęcie na listę osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego:

- .......................................................

- .......................................................

- .......................................................

- .......................................................

 

3. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przekwalifikowanie lokalu ..............................................................

 

4.Zaopiniowano pozytywnie dokonanie następujących zamian mieszkań:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ..............................................................

 

5.Zostaną podjęte rozmowy z najemcą lokalu.........................................

 

6.Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano skreślenie z listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego osób, które nie dostarczyły wymaganych zaświadczeń o dochodach (obowiązek co pół roku) lub brak z nimi jakiegokolwiek kontaktu ( np. nie odbierania korespondencji, zmiana adresu, itp.). Wśród nich są:

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- .....................................

- .....................................

- ......................................

- .....................................

- .....................................

- ......................................

 

 

5.Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Pan Józef Paluch poinformował członków komisji na jakim etapie znajdują się prace remontowe mieszkań komunalnych i socjalnych.

 

6.Przewodniczący Komisji - Pan Dominik Tomiak poinformował o kwestiach poruszonych przez osoby, które były u niego na dyżurze w sprawie przydziału mieszkania komunalnego. 

 

7.Ponadto, zapoznano się z wnioskami w sprawie ujęcia na listę osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego:

- .........................................................................

-...........................................................................

 

8.Członek Komisji Pan Paweł Kopciuch zadał Panu Burmistrzowi pytanie: Czy sprzedając mieszkanie w Niałku Wielkim, Pan Krzysztof Rozynek miał obowiązek poinformować o tym fakcie Urząd Miejski w Wolsztynie? Pan Burmistrz poinformował, że nie miał obowiązku poinformować o sprzedaży lokalu.

Ponadto Pan Radny Paweł Kopciuch prosił Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie o pisemne ustosunkowanie się do zapisów w protokole komisji z dnia 13 kwietnia br. 

 

 


Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Komisji

Magdalena Wolnik                                                                               Dominik Tomiak

                                            

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-10-12 13:26:36
Czas publikacji: 2018-10-12 13:26:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak