Wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Komorowo 

 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku , poz. 121 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych  przeznaczonych  do sprzedaży w formie przetargowej.

 

 

 

Lp.

Oznaczenie w księdze wieczystej i  ewidencji gruntów i budynków

Położenie

 nieruchomości

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

w miejscowym planie

zag. przestrzennego

 

Przeznaczona do sprzedaży

Cena

nieruchomości

 

Terminy wnoszenia opłat

Informacje dodatkowe

1

2

 

3

 

4

5

6

 

7

8

9

10

1.

Księga wieczysta

PO1E/00030174/2

prowadzona przez  Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, działka  nr  226/20 powstała  w wyniku podziału działki nr 226/9

Obręb ewid. Komorowo

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona nr 226/20 , o powierzchni .  1.5746 ha, kształt działki  zbliżony do prostokąta , zlokalizowana w ciągu działek po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn-Wschowa, w  sąsiedztwie terenów z przeznaczeniem usługowo- przemysłowym.. Dostęp do drogi publicznej . Przez w/w nieruchomość przebiega linia energetyczna  średniego napięcia  którą należy uwzględnić przy usytuowaniu obiektów budowlanych. W/w linia umożliwi podłączenie budynków do sieci energetycznej

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- przemysłową, zgodnie z m.p.z.p .przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXX/351/201`7 z dnia 29 marca 2017 roku

Sprzedaż na własność w formie przetargowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 261 /2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 5 listopada  2018 roku

426.000,-złotych

(słownie: czterysta  dwadzieścia sześć  tysięcy złotych) i podlega opodatkowaniu   podatkiem VAT według obowiązującej stawki

Podlega zapłacie jednorazowo, nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

Koszty notarialne

 i sądowe ponosi nabywca

Termin złożenia wniosku przez osoby  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1,pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku

( tekst jedn. Dz.U  z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) - 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2.

Księga wieczysta

PO1E/00030174/2

prowadzona przez  Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, działka  nr  226/22 powstała w wyniku podziału działki nr 226/9

Obręb ewid. Komorowo

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona nr 226/22 , o powierzchni .  1.4712 ha, kształt działki  zbliżony do prostokąta , zlokalizowana w ciągu działek po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn-Wschowa, w sąsiedztwie terenów z przeznaczeniem usługowo- przemysłowym.. Dostęp do drogi publicznej . Przez w/w nieruchomość przebiega linia energetyczna  średniego napięcia  którą należy uwzględnić przy usytuowaniu obiektów budowlanych. W/w linia umożliwi podłączenie budynków do sieci energetycznej

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- przemysłową, zgodnie z m.p.z.p .przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXX/351/201`7 z dnia 29 marca 2017 roku

Sprzedaż na własność w formie przetargowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 261 /2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 5 listopada  2018 roku

398.000,-złotych

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem   tysięcy złotych) i podlega opodatkowaniu   podatkiem VAT według obowiązującej stawki

Podlega zapłacie jednorazowo, nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

Koszty notarialne

 i sądowe ponosi nabywca

Termin złożenia wniosku przez osoby  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1,pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku

( tekst jedn. Dz.U  z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) - 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3.

Księga wieczysta

PO1E/00030174/2

prowadzona przez  Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, działka  nr  226/24 powstała w wyniku podziału działki nr 226/9

Obręb ewid. Komorowo

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona nr 226/24 , o powierzchni .  1.4811 ha, kształt działki  zbliżony do prostokąta , zlokalizowana w ciągu działek po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn-Wschowa, w sąsiedztwie terenów z przeznaczeniem usługowo- przemysłowym. Dostęp do drogi publicznej . Przez w/w nieruchomość przebiega linia energetyczna  średniego napięcia  którą należy uwzględnić przy usytuowaniu obiektów budowlanych. W/w linia umożliwi podłączenie budynków do sieci energetycznej

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- przemysłową, zgodnie z m.p.z.p. przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXX/351/201`7 z dnia 29 marca 2017 roku

Sprzedaż na własność w formie przetargowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 261 /2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 5 listopada  2018 roku

401.000,-złotych

(słownie: czterysta  jeden  tysięcy złotych) i podlega opodatkowaniu   podatkiem VAT według obowiązującej stawki

Podlega zaplacie jednorazowo, nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

Koszty notarialne

 i sądowe ponosi nabywca

Termin złożenia wniosku przez osoby  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1,pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku

( tekst jedn. Dz.U  z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) - 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

4

Księga wieczysta

PO1E/00030174/2

prowadzona przez  Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, działka  nr  226/25 powstała  w wyniku podziału działki nr 226/9

Obręb ewid. Komorowo

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona nr 226/25 , o powierzchni .  0.5754 ha, kształt działki  zbliżony do trójkąt, zlokalizowana w ciągu działek po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn-Wschowa, w  sąsiedztwie terenów z przeznaczeniem usługowo- przemysłowym. Dostęp do drogi publicznej.  Przez w/w nieruchomość przebiega linia energetyczna  średniego napięcia  którą należy uwzględnić przy usytuowaniu obiektów budowlanych. W/w linia umożliwi podłączenie budynków do sieci energetycznej

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- przemysłową, zgodnie z m.p.z.p. przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXX/351/201`7 z dnia 29 marca 2017 roku

Sprzedaż na własność w formie przetargowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 261 /2018 Burmistrza Wolsztyna  z dnia 5 listopada  2018 roku

156.000,-złotych

(słownie: sto pięćdziesiąt  sześć  tysięcy złotych) i podlega opodatkowaniu   podatkiem VAT według obowiązującej stawki

Podlega zaplacie jednorazowo, nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

Koszty notarialne

 i sądowe ponosi nabywca

Termin złożenia wniosku przez osoby  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1,pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku

( tekst jedn. Dz.U  z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) - 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy urzędowych ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, a ponadto   informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ,w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Wolsztyn, dnia   5 listopada  2018 roku

 

Wywieszono dnia:  6 listopada 2018 roku

 

Zdjęto dnia:    ...........................      2018  roku

 

 

 

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Jadwiga Bączykowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Bączykowska
Czas wytworzenia: 2018-11-06 12:28:19
Czas publikacji: 2018-11-06 12:28:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-19