Zaproszenie do komisji konkursowej 

 
 

Burmistrz Wolsztyna zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Wolsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2019.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.12.2018 roku.
 4. Burmistrz Wolsztyna powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 II. Zadania komisji konkursowej

 1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Wolsztyna.
 2. Wypełnienie karty oceny ofert.

 III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

 IV. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, (Biuro Obsługi Klienta). Zgłoszenia należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: "Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych przez gminę Wolsztyn na rok 2019"

 V. Termin składania dokumentów – 14 grudnia 2018r. do godz. 15.00

 VI. Uwagi końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych.
 3. Wszelkich informacji udziela: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Robert Papierowski, tel. 68 3474535.

 

Załączniki: Formularz zgłoszeniowy

 

Załączniki

formularzzgloszeniaprzedstawicieliorganizacji2019.doc

Data: 2018-12-05 08:15:17 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

formularzzgloszeniaprzedstawicieliorganizacji2019.pdf

Data: 2018-12-05 08:15:17 Rozmiar: 59.44k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2018-12-05 08:15:15
Czas publikacji: 2018-12-05 08:15:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak