ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I w Wolsztynie

06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.XIII

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA

(NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami

 

Nazwa komórki organizacyjnej /stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska p. 43 tel. 68 347 45 42

Wymagane dokumenty:

 1. 1.    Zgłoszenie zawierające informacje wynikające z art. 152 ustawy prawo ochrony środowiska (druk kos.13).
 2. 3.    Jeśli wnioskodawca powołał pełnomocnika lub prokurę dodatkowo należy dołączyć dokument pełnomocnictwa lub prokury
 3. 4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. opis technologii (np. kopia dokumentacji technicznej) oraz szczegółowa lokalizacja oczyszczalni naniesiona na mapie.

Formularz (druk):

kos.13 – zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
a której eksploatacja wymaga zgłoszenia (np. przydomowej oczyszczalni ścieków) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. [doc]

kos.13 – zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
a której eksploatacja wymaga zgłoszenia (np. przydomowej oczyszczalni ścieków) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.[pdf]

Opłaty:

120 zł – tytuł opłaty: „opłata za wymagane przepisami o ochronie środowiska zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
lub oświadczenie o przeznaczeniu instalacji do celów mieszkaniowych

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.). Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku załączonego oświadczenia o przeznaczeniu użytkowania instalacji ( przydomowej oczyszczalni ścieków ) na cele mieszkaniowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy.

Kto może załatwić sprawę:

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska.

W przypadku składania wniosku przez małżonków, na zgłoszeniu powinny widnieć podpisy obojga małżonków.

Termin realizacji:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej
w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milczące załatwienie sprawy).

Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu
w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy Burmistrz przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. (art. 122c kpa).

Jeśli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach lub jest konieczne doprecyzowanie treści żądania, stosuje się przepis art. 64Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści żądania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. art. 152 ust. 1 i 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
  Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799. ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku
  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 ze zm.),
 3. art. 122a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 2096 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek dotyczący zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).
 2. Burmistrz jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń,
  o których mowa w art. 152 ust. 1., w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
 3. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 1. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o :
 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
 • zakończeniu eksploatacji instalacji;
 • zmianie w zakresie danych lub informacji, objętych wnioskiem. (w przypadku zmian istotnych należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji);

w terminie 14 dni od dnia rezygnacji, zakończenia eksploatacji lub zmiany w zakresie danych.

 1. Zgodnie z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy prawo ochrony środowiska,
  kto będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto: eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu; narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 określającej wymagania
  w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia.
 2. Sprzeciw w drodze decyzji jest wnoszony jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska; instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego
  lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów
  lub instalacji są: wykonanie wymaganych przepisami
  lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko; zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;

Uwagi:

Wniosek dotyczący zgłoszenia może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS XIII zgłoszenie instalacji.pdf

Data: 2019-02-12 09:20:47 Rozmiar: 203.54k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK - KOS XIII zgłoszenie instalacji.doc

Data: 2019-02-12 09:20:47 Rozmiar: 58.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 5
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2019-02-12 09:20:47
Czas publikacji: 2019-02-12 09:20:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak