Burmistrz Wolsztyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej - wydatki 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

BURMISTRZ WOLSZTYNA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

ds. księgowości budżetowej – wydatki

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
  2. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe;

2)      obywatelstwo polskie;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

4)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)      wyższe w zakresie: rachunkowość, finanse publiczne, audyt i kontrola, zarządzanie finansami lub studia podyplomowe w/w zakresie;

2)      posiadanie prawo jazdy kategorii B.

1)      Znajomość przepisów prawa:

a)      Ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o petycjach, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

b)      ustawa o  rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jst, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4.      Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, sumienność, obowiązkowość, spostrzegawczość, opanowanie i dyskrecja, inicjatywa i kreatywność, wysoka kultura osobista.

  1. Umiejętności zawodowe:

1)      ustalania priorytetów;

2)      planowania i organizowania pracy;

3)      pracy w zespole;

4)      radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

5)      umiejętność techniczna - obsługa urządzeń biurowych; praktyczna znajomość pakietu MS Office i Open Office; podstawy pakietów graficznych; obsługa poczty email: wysyłka, odbieranie, adresowanie korespondencyjne.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie księgowości budżetowej wydatków w układzie analitycznym i syntetycznym;

2)      księgowanie i aktualizacja zmian planu wydatków;

3)      prowadzenie i rozliczanie kont bilansowych i pozabilansowych funkcjonujących w jednostce budżetowej.

4)      prowadzenie analityki finansowo-księgowej poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem pod względem rachunkowym;

5)      dekretacja finansowa dokumentów;

6)      ewidencja i uzgadnianie zaangażowania w zakresie wydatków budżetowych,

7)      sporządzanie sprawozdań ze spraw objętych zakresem czynności;

8)      gromadzenie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku oraz ich bieżąca aktualizacja i znajomość;

9)      zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków;

10)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza.

7.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      pełen wymiar czasu pracy;

2)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie;

3)      praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

4)      obsługa urządzeń biurowych;

5)      w zależności od potrzeb gotowość wyjazdu poza stałe miejsce pracy;

6)      gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

  1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychjest wyższy niż 6%.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)      własnoręcznie podpisany życiorys - CV;

3)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);

4)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;

6)      kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;

7)      wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV – powinny być opatrzone podpisem pod klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji.”

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, w formie elektronicznej przez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem http://epuap.gov.pl/ podpisanej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, bądź przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn.

2)      dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej – wydatki”.

3)      dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 13.00;

4)      o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do Urzędu;

5)      aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Inne informacje:

1)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wolsztyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1;

2)      dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych;

3)      dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat,
a następnie przekazane do archiwum zakładowego;

4)      dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną odesłane po zakończeniu procedury naboru;

5)      osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji;

6)      w procesie naboru administratorem danych osobowych pozostaje Burmistrz Wolsztyna, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn.

7)      Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wolsztyn.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.

 

Wolsztyn, 11 marca 2019 r.                                                       Burmistrz Wolsztyna

                                                                                                    /-/ Wojciech Lis          

 

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego

Informacji udziela:
Anna Nawracała
Tel. 68 347-45-08, pok. 35

 

Załączniki

oświadczenie kandydata.doc

Data: 2019-03-11 09:03:01 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

03_Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc

Data: 2019-03-13 21:00:14 Rozmiar: 59.67k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 219
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nawracała
Czas wytworzenia: 2019-03-11 09:03:00
Czas publikacji: 2019-03-13 21:00:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak