Zarządzenie w sprawie: ustalenie opłaty za dodatkowe koszty związane wskazaniem we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 

 
Zarządzenie w sprawie: ustalenie opłaty za dodatkowe koszty związane wskazaniem we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 

ZARZĄDZENIE NR 142/2003
BURMISTRZA WOLSZTYNA
Z DNIA 31 GRUDNIA 2003 ROKU

W sprawie: ustalenie opłaty za dodatkowe koszty związane wskazaniem we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej/Dz. U. Nr 112, poz.1198 z 2001 roku/zarządzam, co następuje:

§ 1.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek.

§ 2.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny w formach:

 1. Informacja ustna,
 2. Wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Urzędu,
 3. Wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
 4. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 5. Przegranie informacji na dyskietkę lub CD-R wnioskodawcy,
 6. Wysłanie informacji pocztą elektroniczną.

§ 3.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej Urząd Miejski musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości:

 1. Za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A3 – 0,40 zł za każdą stronę,
 2. Za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A4 – 0,20 zł za każdą stronę,
 3. Zapisanie informacji na nośniku informatycznym:
  a/ na dyskietce 3,5 będącej własnością Urzędu – 2,00 zł,
  b/ na CD-R będącym własnością Urzędu – 4,00 zł,
 4. Za przesłanie przesyłką pocztową żądanych informacji pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe zwiększone o 1 zł.

§ 4.

Opłaty wymienione w § 3 należy wpłacać do kasy Urzędu lub przekazać na rachunek bankowy Urzędu po powiadomieniu przez Urząd o wysokości tej opłaty.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Liczba odwiedzin : 1427
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2009-07-28 14:50:43
Czas publikacji: 2009-07-28 14:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak