Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn 

 
Uchwała RM nr XXVI/208/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (tekst jednolity - zawierający zmiany wprowadzone rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN - I.4131.1.154 2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2013 r. oraz uchwałą RM nr XXVIII/230/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
 

UCHWAŁA NR XXVI/208/2013 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 26 lutego  2013 r.

 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

           

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 391), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Wolsztynie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, uchwala co następuje:

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

 

§ 1

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.);

2)      Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny „Obra”; 

3)      podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających;

a)      wydane przez Burmistrza Wolsztyna zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

b)      zezwolenie Zarządu Związku na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)      pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć urządzenia wymienione w § 4 oraz pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki z logo Związku;

5)      operatorze/przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6)      harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy, uwzględniający zapisy niniejszego regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytworzenia oraz wytwórcy, dostarczany przez Związek lub operatora/przedsiębiorcę;

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolsztyn nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2

1. Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1)      utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości;

2)      wyposażenia nieruchomości na swój koszt, w pojemniki do odpadów komunalnych w ilości i pojemnościach określonych w § 5, 6, 7 i 8,

3)      wyposażenia nieruchomości na swój koszt w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki;

4)      prowadzenia selektywnego zbierania  następujących rodzajów odpadów:

a)      papieru,  tektury i tekstyliów;

b)      tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych;

c)      szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;   

d)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

e)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

f)      zużytych opon;

g)      odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

h)      przeterminowanych leków i chemikaliów;

i)      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

j)      zużytych baterii i akumulatorów,

5)      przekazywania operatorowi/przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru;

6)      utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym oraz technicznym;

7)      przekazywania odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe;

8)      systematycznego zbierania i uprzątania odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę;

9)      uprzątania (oczyszczania) błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników);

10)      likwidowania występującej na chodniku gołoledzi;

11)      pryzmowania zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów;

12)      usuwania na bieżąco sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków użyteczności publicznej w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

13)      przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a w przypadku jej braku - gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

3. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez operatora/przedsiębiorcę.

4. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej uchwały, przez każdą osobę znajdującą się na terenie ich nieruchomości oraz podmioty gospodarcze mające siedziby bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie tych nieruchomości.

 

§ 3

1. Odpady zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach lub workach:

1)      niebieskich - przeznaczonych na odpady papierowe, tekturę, odzież;

2)      żółtych - przeznaczonych na odpady z tworzyw sztucznych, metal i odpady wielomateriałowe;

3)      białych – przeznaczonych na szkło białe;

4)      zielonych – przeznaczonych na szkło kolorowe.

2. Selektywna zbiórka może być realizowana w systemie gniazd recyklingowych lub „u źródła”.

 

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 4

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1858).

2. Ustala się następujące wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)      pojemniki o pojemności 110l/120 l;

2)      pojemniki o pojemności 240 l;

3)      pojemniki o pojemności 1100 l;

4)      pojemniki o pojemności od 2,5 m3do 7 m3;

5)      kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l.

3. Pojemniki przeznaczone dla każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, oznaczone kolorami jak w § 3 powinny mieć pojemność 60l, lub 90l, lub 110l/120l, lub 1,1 m3, lub 1,5 m3,  lub 2,5 m3.

4. Pojemniki muszą być rozmieszczone na nieruchomości której służą, a właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym w harmonogramie wywozu, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne do nich z drogi (ulicy).

5. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji, obowiązkiem właściciela posesji jest zwiezienie zebranych, zarówno selektywnie jak i zmieszanych odpadów, w wyznaczonych harmonogramem terminach do wcześniej określonego miejsca przy drodze, którą porusza się pojazd operatora.

 

§ 5

Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż 6 osób – o pojemności 1 x 110/120 l;

2)      powyżej 6  osób  – o pojemności 240 l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w pkt 1);

 

§ 6

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są dostosować do swoich potrzeb pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, uwzględniając:

1)     ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomości;

2)     częstotliwość wywozu pojemników, określoną zgodnie z treścią §9 ust. 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.

 

2. Ustala się normatywy dla określenia minimalnej pojemności pojemników do odbioru odpadów komunalnych jak niżej:

1)      dla budynków, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna:

a)      do 25 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o poj. 110/120l;

b)      od 25 m2 do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 1 pojemnik o poj. 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w ppkt a);

c)      powyżej 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność - 2 pojemniki o pojemności 240l lub wielokrotnośc pojemników, o których mowa w ppkt a);

2)      dla budynków użyteczności publicznej, oprócz wymienionych niżej - 3l na każdego pracownika;

3)      dla placówek oświatowych - 2l na każdego ucznia (dziecko) i pracownika;

4)      dla lokali handlowych, produkcyjnych i usługowych:

a)      do 50 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojemnik o poj.110/120l;

b)      powyżej 50 m2powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność- 1 pojemnik o pojemności 240l lub wielokrotność pojemników, o których mowa ppkt a);

5)      dla punktów handlowych poza lokalem - 50l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 110/120l na każdy punkt;

6)      dla ogródków działkowych 20lna każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 5l na każdą działkę poza tym okresem (dopuszcza się jeden pojemnik/i dla większej ilości działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywu pojemnościowego i liczby działek). W przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie mają przepisy § 5;

7)      dla pozostałych nie wymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb;

8)      w przypadku lokali gastronomicznych dla zapewnienia czystości w obrębie takich punktów wymagane jest ustawienie na zewnątrz - poza lokalem - co najmniej jednego pojemnika o poj. 110/120l do dyspozycji klientów.

 

3. Zarządcy cmentarzy mogą gromadzić odpady w specjalnie do tego celu przeznaczonych boksach, z zachowaniem częstotliwości wywozu, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 7

Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jako sumę:

- minimalnych pojemności wynikających z ilości osób korzystających, określonych zgodnie z treścią § 5;

- minimalnych pojemności wynikających z powierzchni użytkowej nieruchomości, związanej z prowadzoną działalnością:

1)      gastronomiczną

a)      do 25 m2– o pojemności 1 x 110l/120l;

b)      25 – 50 m2 - o pojemności 1 x 240 l lub wielokrotności pojemników, których mowa w ppkt a);

c)      powyżej 50 m2 - o pojemności 2 x 240 l lub wielokrotności pojemników, o których     mowa w ppkt a);

2)      inne usług 

a)      do 50 m2 - o pojemności 1 x 110l/120l;

b)      powyżej 50 m2 - o pojemności 1 x 240 l lub wielokrotności pojemników, o których mowa w ppkt a);

 

§ 8

Dla właścicieli domków letniskowych, na czas trwania sezonu od 1 kwietnia do 30 września, minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych, wynosi przy ilości osób przebywających:

1)      do 4 osób – o pojemności 1 x 110l/120 l;

2)      nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 2 x 110l/120 l;

3)      nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1x 1100 l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w pkt 1);

4)      więcej niż 31 osób – o pojemności 2 x1100 l lub wielokrotność pojemników, o których mowa w pkt 1) lub 2).

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 9

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1)      z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a)      odpady komunalne - co najmniej jeden raz na trzy tygodnie z tym, że w okresie lipiec-sierpień co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

b)      zbierane selektywnie papier, tektura, szkło – co najmniej jeden raz na dwa miesiące;

c)      tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – co najmniej jeden raz na miesiąc;   

2)      z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a)      odpady komunalne  co najmniej raz w tygodniu;

b)      zbierane selektywnie papier, tektura, szkło – co najmniej jeden raz na dwa miesiące;

c)      zbierane selektywnie metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe  – co najmniej jeden raz na tydzień;

3)      z domków letniskowych i obszarów zabudowy rekreacyjnej:

a)      odpady komunalne – w sezonie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

b)      zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, w sezonie co najmniej  jeden raz na dwa miesiące;

c)      metal, tworzywa sztuczne – w sezonie co najmniej  jeden raz w miesiącu;

d)      poza sezonem – odbiór odpadów odbywa się zgodnie z zapisem jak w pkt 1);

4)      z nieruchomości niezamieszkałych:

a)      odpady komunalne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz na trzy miesiące;

5)      z gniazd recyklingowych – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż:

a)      papier, tektura, szkło – co najmniej jeden raz na dwa miesiące;

b)      tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

6)      z cmentarzy – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż:

a)      odpady komunalne – co najmniej jeden raz na miesiąc;

b)      zbierane selektywnie szkło, plastik – co najmniej jeden raz na miesiąc.

 

§ 10

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

 

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 11

Właściciele nieruchomości, w ramach prawidłowego postępowania z odpadami winni dążyć do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

1)      zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

2)      przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło;

3)      wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4)      wydzielenia odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych.

 

§ 12

Gospodarowanie odpadami odbywa się w oparciu o działalność regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

ROZDZIAŁ VI

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 13

1. Obowiązki właścicieli nieruchomości:

1)      właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej bez zbędnej zwłoki; sposób przyłączenia winien być uzgodniony z właścicielem lub eksploatatorem sieci;

2)      właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej bez zbędnej zwłoki; sposób przyłączenia winien być uzgodniony z właścicielem lub eksploatatorem sieci;

3)      właściciele nieruchomości, którzy z powodów technicznych nie mają możliwości jej podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub w szczelny, bezodpływowy zbiornik;

4)      właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową eksploatację oczyszczalni;

5)      właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy na wywóz ścieków i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z uprawionym podmiotem i okazania jej na żądanie organu kontrolującego;

6)      właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazania na żądanie organu kontrolującego dowodów uiszczania opłat za wywozu ścieków i osadów ściekowych;

7)      właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z taką częstotliwością, żeby nie dopuścić do przepełnienia urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika, Burmistrz może nakazać jego opróżnienie w celu sprawdzenia; w przypadku stwierdzenia nieszczelności kosztami opróżnienia będzie obciążony właściciel, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Gmina Wolsztyn.

3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia ścian bocznych, nielegalne odprowadzanie itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do uszczelnienia tego zbiornika. Dotyczy to również sanitariatów przenośnych i szaletów.

4. Burmistrz może upoważnić Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Wolsztynie do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z § 13 ust. 1 – 3.

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

 

§ 14

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko na takiej nieruchomości, na której powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji ściekowej i dalej do oczyszczalni lub gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym.

 

§ 15

Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.

 

ROZDZIAŁ VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 16

1. Osoby będące właścicielami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się swoich zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli zwierząt należy w szczególności:

1)      prowadzenie psów na uwięzi, w miejscach publicznych rasy psów uznane za niebezpieczne i mieszańce tych ras winny być zabezpieczone kagańcem;

2)      stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami;

3)      usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. i gromadzenie ich w przeznaczonych do tych celów pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne;

4)      czytelne oznakowanie posesji informujące o znajdującym się na niej psie;

5)      oznakowanie psa – w systemie trwałego znakowania, polegającego na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez lekarza weterynarii; w przypadku szczeniąt w okresie czwartego miesiąca od jego narodzin, w terminie pierwszego szczepienia ochronnego przeciw wściekliźnie, natomiast w przypadku osobników dorosłych – w okresie pierwszego miesiąca od daty wejścia w posiadanie.

 

§ 17

1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic oraz wydzielonych kąpielisk i przyległych do nich plaż.

2. Zwolnienie psów od stałego nadzoru jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela, która jest należycie ogrodzona, uniemożliwiając jej opuszczenie przez psa.

3. Osoby, które zauważą bezpańskiego, błąkającego się psa, powinny zgłosić ten fakt Straży Miejskiej w Wolsztynie.

 

ROZDZIAŁ IX

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 18

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym ptactwa domowego na terenach zabudowy letniskowej.

 

§ 19

 1. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta zabrania się zakładania nowych hodowli zwierząt gospodarskich, tj. trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, kóz.

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się hodowlę drobiu i królików do 10 szt. na potrzeby własne pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych i nie stwarzania uciążliwości dla posesji sąsiednich.

 3. W przypadku hodowli pszczół na nieruchomościach nie ogrodzonych szczelnym płotem lub żywopłotem, pasieki winny być usytuowane w odległości co najmniej 30 m od granic nieruchomości sąsiednich. Pasieki winny być ustawione wylotami uli w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

 

§ 20

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w obrębie swojej nieruchomości przynajmniej raz w roku w terminie od 15.04 do 15.05 oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie całej gminy Wolsztyn, na których prowadzone jest: przetwórstwo produktów spożywczych, magazynowanie produktów spożywczych, hodowla, chów, ubój zwierząt.

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§ 21

Kontrolę i egzekwowanie postanowień regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Wolsztyn sprawuje Policja, Burmistrz Wolsztyna, Straż Miejska, inne upoważnione osoby, służby lub jednostki oraz w zakresie gospodarki odpadami – Zarząd Związku Międzygminnego „Obra”.

 

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna oraz Zarządowi Związku Międzygminnego „Obra” w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 23

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLI/319/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

 

§ 24

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy, o której mowa w § 1 ust 1 pkt 1 a określonych w § 5-9 niniejszego regulaminu.

 

 

Liczba odwiedzin : 2513
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Karol Piosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tomaszewski
Czas wytworzenia: 2013-11-22 11:33:05
Czas publikacji: 2013-11-22 11:33:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak