Plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2019 roku 

 
 

UCHWAŁA  NR IV / 39 / 2018

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 27 GRUDNIA 2018 ROKU

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 48 ust. 3 Statutu Gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr LI/573/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7055 z dnia  17 września 2018 roku) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie na 2019 rok:

 

LUTY:

Informacja z działalności Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz  kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2019 rok.

MARZEC:

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

KWIECIEŃ:

Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

MAJ:

1. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.

2. Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok.

CZERWIEC:

Stan sanitarno -epidemiologiczny na terenie Gminy Wolsztyn.

WRZESIEŃ:

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, w tym realizacja inwestycji.

PAŹDZIERNIK:

1. Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Wolsztyn.

2. Przyjęcie stawek podatkowych na 2020 rok.

3. Analiza oświadczeń majątkowych.

LISTOPAD:

Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok bieżący.

GRUDZIEŃ:

1. Plany pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok.

2. Plan pracy Rady na 2020 rok.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Uchwalenie budżetu na 2020 rok.

5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Liczba odwiedzin : 2434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2014-12-31 07:57:34
Czas publikacji: 2018-12-28 11:14:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak