Plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2018 roku 

 

 

UCHWAŁA  NR XLII/490/2017

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Gminy Wolsztyn zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXVII/418/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5727 z dnia  4 września 2017 roku) oraz uchwały nr XL/473/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 Listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/418/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie :Statutu Gminy Wolsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7948 z dnia 5 grudnia 2017 roku)

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie na 2018 rok:

 

 STYCZEŃ:

Informacja z działalności Wolsztyńskiego Domu Kultury, propozycje na ferie zimowe 2018 oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2018 rok.

 

MARZEC:

1. Informacja z działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

 

KWIECIEŃ:

1.Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

MAJ:

1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.

2. Analiza sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 

CZERWIEC:

Informacja na temat pracy szkół.

 

WRZESIEŃ:

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, w tym realizacja inwestycji.

 

PAŹDZIERNIK:

1. Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Wolsztyn.

2. Przyjęcie stawek podatkowych na 2019 rok.

3. Analiza oświadczeń majątkowych.

 

LISTOPAD:

1. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady.

2. Raport o stanie gminy.

 

GRUDZIEŃ:

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

2. Plan pracy Rady na 2019 rok.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Uchwalenie budżetu na 2019 rok. 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


Liczba odwiedzin : 2156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2014-12-31 07:57:34
Czas publikacji: 2017-12-29 08:49:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak