Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok. 

 
 Uchwała nr XXVI/196/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 20 listopada 2008 roku 

UCHWAŁA NR XXVI/196/2008

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 20 LISTOPADA 2008 ROKU

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, 166, 173, oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska  u c h w a l a  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust. 1 ust 3 pkt 1 otrzymują brzmienie;

    „1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 72.856.351,-zł, z tego:

          - dochody bieżące w kwocie 59.949.763,-zł,

          - dochody majątkowe w kwocie 12.906.588,-zł.

 

     3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

         1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.115.015,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,”

 

2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:

    „1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości 76.285.717,-zł, zgodnie z zał. nr 2.

     2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:   

         2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                       22.562.752,-zł.

   

     5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

         1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.115.015,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,”

 

§ 2

 

W załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 6 do uchwały Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008 rok.

 

Załączniki

zal.nr_1_do_uchwaly_RM_-_1.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.57k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_2_do_uchwaly_RM_-_1.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.63k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_3_do_uchwaly_RM_-_1.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.75k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_4_do_uchwaly_RM_-_1.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 24.68k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_5_do_uchwaly_RM_-_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.19k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 696
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nawracała
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nawracała
Czas wytworzenia: 2009-07-24 12:58:53
Czas publikacji: 2009-07-24 12:58:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak