Ośrodek Pomocy Społecznej 

 


ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn


Email:  ops@wolsztyn.pl
WWW: www.ops.wolsztyn.pl


Dyrektor - Sylwia Kusior  tel. 68 347 42 02
Centrala telefoniczna tel. 68 347 30 85, 68 384 33 76 (fax)

 

Godziny Otwarcia
poniedziałek:
7:00 - 16:00
wtorek  -  piątek:
7:00 - 15:00

Kasa czynna:
10:30  - 14:00 (wg. harmonogramu wypłat)

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie realizuje zadania zgodnie z ustawami o:

- pomocy społecznej,

- świadczeniach rodzinnych,

- wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- dodatkach mieszkaniowych,

- dodatkach energetycznych.

Teren działalności Ośrodka to miasto i gmina Wolsztyn.

I. Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:

- osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  514 zł /netto /
- w przypadku osób samotnie gospodarującą - 634 zł /netto/ przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności poniżej wymienionych :

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji cudzoziemców, które otrzymały status uchodźcy;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są między innymi :

1. świadczenia pieniężne : zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
2. świadczenia niepieniężne: pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu,  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,  praca socjalna, bilet kredytowy, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie.

W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia /art. 12 ustawy o pomocy społecznej  /.

Gmina Wolsztyn podzielona jest na 8 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni są w swoim środowisku od godz. 10.00 do godz. 14.00. Codziennie jeden pracownik socjalny pełni dyżur w godzinach pracy Ośrodka.

 

II. Świadczenia rodzinne :

W Ośrodku można otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Otrzymanie tych świadczeń (za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) uzależnione jest od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.

Kryterium ustalane jest na podstawie dochodu za 2016 r.

1.Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.


2.Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Rodziny przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka.

3.Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świ5.adczeniowy tj. 2016 r. nie przekracza 725 zł. 

4.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

5.Dodatki Mieszkaniowe:
O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się rodziny, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy. Podstawowym warunkiem  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest :

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 • dochód nie może przekroczyć 1.287,25 zł na osobę w rodzinie lub 1.802,15 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
 • normatywna powierzchnia zajmowanego lokalu ( dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania ).

Kwestie dotyczące dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

 

 

Liczba odwiedzin : 5241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2009-06-26 08:28:51
Czas publikacji: 2018-04-06 12:11:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak