Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchiomości stanowących własność Gminy Wolsztyn 

 

 

BURMISTRZ    WOLSZTYNA

OGŁASZA

 

PIERWSZY PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE PRAWA  WŁASNOŚCI  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY WOLSZTYN

1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane  oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:

 

a) 226/20, powierzchnia 1.5746 ha, cena wywoławcza  426.000,00 złotych + podatek  VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości   85.000,00 złotych,

b) 226/22, powierzchnia 1.4712 ha, cena wywoławcza 398.000,00 złotych +   podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości   79.000,00 złotych,

c) 226/24, powierzchnia  1.4811 ha, cena wywoławcza  401.000,00 złotych + podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości   80.000,00 złotych,

d) 226/25, powierzchnia  0.5754 ha, cena wywoławcza  156.000,00 złotych + podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości   30.000,00 złotych.

 

W/w działki wchodzą w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  KW Nr PO1/E 00030174/2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Wolsztyn i  położone są w obrębie ewidencyjnym Komorowo, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn – Wschowa, w otoczeniu terenów z przeznaczeniem usługowo-przemysłowym i powstały w wyniku podziału geodezyjnego działki numer 226/9, zgodnie z decyzją  numer GPN.6831.64.2017, z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

Przez nieruchomości numer 226/20, 226/22 i 226/24 przebiega linia energetyczna średniego napięcia, którą należy uwzględnić przy usytuowaniu obiektów budowlanych.

 

2.Zgodnie z  przyjętą uchwałą Nr XXXII/351/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 226/9w Komorowie, przeznaczony został pod tereny obiektów  produkcyjnych, składów i magazynów, oraz zabudowy usługowej oznaczonej symbolami 1P,U, 2P,U, 3P,U, 4P,U, 5P,U, 6P,U, i 7P,U .

 

3.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są  obciążone ograniczonymi prawami     

rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

 

3. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony  podatek VAT w stawce obowiązującej, a przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT  w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

5.Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2019 roku o godz. 10oo w  siedzibie Urzędu Miejskiego

w  Wolsztynie,  Rynek 1, pok. nr 49, II  piętro.

 

6.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie  Santander Bank Polska S.A. O/ Wolsztyn nr 40-1090-1607-0000-0000-6000-5544, do dnia 5 lutego 2019 roku.

 

UWAGA: Wadium wnoszone na konto musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie.

 

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz

nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny     nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się niezwłocznie  po  odwołaniu  lub zamknięcie przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem  na rachunek bankowy uczestnika przetargu .  

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Wolsztyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi .

 

8.Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentem potwierdzającym tożsamość . 

 

9.W przypadku podmiotów innych niż  osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo  przedłożenie   aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik przedłożenie pełnomocnictwa.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego współmałżonka, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

 

10.Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba  wniosła wadium oraz spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek     złotych .

 

12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

13.Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje            trzykrotnie ostatnią cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub     nazwę firmy, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

14.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli  żaden z uczestników   nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

15. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz.1380) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć wydane  na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 

16.Burmistrz Wolsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości  w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

17.Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości. 

 

18.Nabywca prawa własności ponosi  koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz .   

 

19.Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz.1490).

                                                                                                                                                 Burmistrz Wolsztyna

                                                                                                                                                    Wojciech Lis

 


Liczba odwiedzin : 109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Jadwiga Bączykowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jadwiga Bączykowska
Czas wytworzenia: 2019-01-09 09:23:12
Czas publikacji: 2019-01-09 09:23:12
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-11