Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok. 

 
 Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXV/260/2009 z dnia 9 września 2009 roku 

UCHWAŁA NR XXXV/260/2009

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2009 ROKU

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, 166, 173, oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska  u c h w a l a  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust 1 oraz ust 3 pkt 2 otrzymują brzmienie:

    „1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 71.490.114,-zł, z tego:

          - dochody bieżące w kwocie 65.887.793,-zł,

          - dochody majątkowe w kwocie 5.602.321,-zł.

      3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

          2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,”

   

2. W § 2 ust. 1, 2, 4 i 5 pkt 3 otrzymują brzmienie:

    „ 1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 81.912.544,-zł, zgodnie z zał. Nr 2.

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

         1) wydatki bieżące w wysokości 56.457.760,-zł, w tym na:

             a) wynagrodzenia i pochodne                                                                             26.512.840,-zł

             b) dotacje                                                                                                              4.478.920,-zł

                 w tym:

                 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 517.300,-zł,

                 - podmiotowe dla instytucji kultury – 2.888.300,-zł,

                 - podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 400.000,-zł

                 - celowe dla stowarzyszeń – 159.460,-zł,

                 - celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 278.000,-zł,

                 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 169.000,-zł,

                 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000,-zł,

                 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 20.000,-zł,

                 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 11.860,-zł.

             c) wydatki na obsługę długu                                                                        650.000,-zł.

         2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                      25.454.784,-zł.

      4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

 

 

      5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:     

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) zawartych z jednostkami    samorządu terytorialnego w wysokości 37.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,”

 

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

   „§ 5. Tworzy się rezerwę celową w wysokości  1.379.334,-zł z tego:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 150.000,-zł,

b)      na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Gminę Wolsztyn Związkowi Międzygminnemu „Obra” – kwota 422.680,-zł,

c)      na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa i infrastruktury komunalnej – kwota 806.654,-zł.”

 

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

   „§ 6. Określa się plany:

           1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

przychody                   -                      5.588.020,-zł

wydatki                       -                      5.642.635,-zł

           2) dochodów i wydatków Rachunku dochodów własnych:

dochody                      -                      4.000,-zł

wydatki                       -                      4.000,-zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

 

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

   „§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie:

przychody                   -                      240.000,-zł

wydatki                       -                      698.370,-zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

   

§ 2

 

            W załączniku nr 1, 2, 5, 6, 7, 9 i 10 do uchwały  Nr XXVIII/213/2008  Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009 rok.

 

Załączniki

zal.nr_1_URMXXXV-26-2009.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 98.42k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_2_URMXXXV-260-2009.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 192.48k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_3_URMXXXV-260-2009.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.61k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_4_URMXXXV-260-2009.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .xls Pobierz

zal.nr_5_URMXXXV-260-2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 164.5k Format: .doc Pobierz

zal.nr_6_URMXXXV-260-2009.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

zal.nr_7_URMXXXV-260-2009.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 59.92k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nawracała
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nawracała
Czas wytworzenia: 2009-09-28 13:42:41
Czas publikacji: 2009-09-28 13:42:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak