Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok. 

 
Uchwała nr XXXIII/257/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 maja 2009 roku 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2009

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, 166, 173, oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska u c h w a l a  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust 1 oraz ust 3 otrzymują brzmienie:

    „1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 70.687.929,-zł, z tego:

          - dochody bieżące w kwocie 65.085.881,-zł,

          - dochody majątkowe w kwocie 5.602.048,-zł.

      3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

         1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.136.238,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

         2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

         3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.600,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

   

2. W § 2 ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

    „ 1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 80.786.009,-zł, zgodnie z zał. Nr 2.

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

         1) wydatki bieżące w wysokości 55.982.788,-zł, w tym na:

             a) wynagrodzenia i pochodne                                                                 26.463.441,-zł

             b) dotacje                                                                                                   4.498.380,-zł

                 w tym:

                 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych - 506.000,-zł,

                 - podmiotowe dla instytucji kultury - 2.904.000,-zł,

                 - podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 400.000,-zł

                 - celowe dla stowarzyszeń - 160.020,-zł,

                 - celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 292.500,-zł,

                 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 169.000,-zł,

                 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.000,-zł,

                 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 20.000,-zł,

                 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 11.860,-zł.

             c) wydatki na obsługę długu                                                                             650.000,-zł.

         2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                24.803.221,-zł.

 

 

 

      5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

         1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.136.238,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

         2) wpłaty giny na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA" na dofinansowanie:

  • zadań bieżących w wysokości 422.653,-zł,
  • zadań inwestycyjnych w wysokości 1.000.000,-zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

4) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 15.600,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

   „§ 5. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 969.650,-zł z tego:

  • a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 150.000,-zł,
  • b) na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Gminę Wolsztyn Związkowi Międzygminnemu „Obra" - kwota 422.680,-zł,
  • c) na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa i infrastruktury komunalnej - kwota 396.970,-zł."

 

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

   „§ 6. Określa się plany:

           1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

przychody                   -                      5.526.720,-zł

wydatki                       -                      5.515.455,-zł

           2) dochodów i wydatków Rachunku dochodów własnych:

dochody                      -                      4.000,-zł

wydatki                       -                      4.000,-zł

                zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

   „§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie:

przychody                   -                      240.000,-zł

wydatki                       -                      698.370,-zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 10."

   

§ 2

 

            W załączniku nr 1, 2, 5, 6, 9 i 10 do uchwały Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009 rok.

 

 

Załączniki

zal._nr_1__do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.16k Format: .pdf Pobierz

zal._nr_2_do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.71k Format: .pdf Pobierz

zal._nr_4_do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.2009.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.84k Format: .pdf Pobierz

zal.nr_3_do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.25k Format: .pdf Pobierz

zal.nr_5_do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.67k Format: .pdf Pobierz

zal.nr_6_do_URM_XXXIII-257-2009_z_dn._27.05.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.01k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 834
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nawracała
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nawracała
Czas wytworzenia: 2009-07-16 14:40:05
Czas publikacji: 2009-07-16 14:40:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak