Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 08:30:32
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodareowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Kębłowie.

 Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 08:26:21
Uchwała w sparwie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdom,nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2013 roku".

 Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 08:12:50
Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę zespołu pałacowo-parkowego.

 Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 08:09:45
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiąxcych fundusz sołecki.

 Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 08:03:20
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

 Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 07:59:32
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Wolsztyn na lata 2013 - 2022

 Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku
2013-04-02 07:49:23