Uchwała w sprawie zmian w budzecie 

 
 Uchwała nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku
 

UCHWAŁA NR XLVII / 381 / 2010,0

 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2010 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska, u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 74.023.015,-zł, z tego:

          - dochody bieżące w kwocie        66.862.021,-zł,

          - dochody majątkowe w kwocie     7.160.994,-zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

 

2. W § 2 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

    „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 84.177.417,-zł, z tego:

         - wydatki bieżące w kwocie       61.515.657,-zł,

         - wydatki majątkowe w kwocie  22.661.760,-zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

 

 

§ 2

 

W załącznikach nr 1, 2, 7 i 8 do uchwały Nr XXXVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2010 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

zal.nr_1_do_U_RM_nr_XLVII3812010z_dnia_10.11.2010.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 28.14k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_2_do_URM_XLVII3812010_z_dnia_10.11.2010.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 28.09k Format: .rtf Pobierz

zal.nr_3_do_URM_nr_XLVII-381-2010_z_dnia_10.11.2010.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 191k Format: .doc Pobierz

zal_nr_4_di_URM_nr_XLVII-381-2010_z_dnia_10.11.2010.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2010-11-15 12:46:54
Czas publikacji: 2010-11-15 12:46:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak