Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/322/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości z terenu gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XLIII/351/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 10:08:33
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/243/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości z terenu gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XLIII/350/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 09:46:59
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/241/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 Uchwała nr XLIII/349/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 09:40:19
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 413/6 do 413/22 w Wolsztynie

 Uchwała nr XLIII/348/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 09:28:31
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Przez trudy do gwiazd - program wsparcia uczniów Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Uchwała nr XLIII/347/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 09:19:05
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

 Uchwała nr XLIII/346/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 09:05:28
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XLIII/345/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 08:55:50
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego

 Uchwała nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 08:49:16
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 08:32:59
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

 Uchwała nr XLIII/342/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku
2010-06-30 08:25:02