Zawiadomienie na posiedzenia komisji w miesiącu czerwcu 2018 roku  

 

 

 

                                                       Wolsztyn, 4 czerwca 2018 r.

BRM.0012.6.2018

                                                                                                                     

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Opinia w sprawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.
  2. Zaopiniowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  3. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolsztyn na okres 3 lat.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  5. Zapoznanie z działalnością Instytucji Kultury – Parowozownia Wolsztyn (wyjazd do Parowozowni).
  6. Sprawy różne.

 

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

 

/-/Jakub Lorenz

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

                                                       Wolsztyn, 4 czerwca 2018 r.

 

 

 

BRM.0012.6.2018

                                                                                                                    

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       ................................................

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn,

b)    ustalenia na terenie Gminy Wolsztyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży,

c)     regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn,

d)    upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, a w razie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn. 

  1. Sprawy różne.

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisji

/-/Mateusz Babuszkiewicz

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

                                          Wolsztyn, 4 czerwca 2018 r.

 

BRM.0012.6.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

1.Informacja na temat pracy szkół.

2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów   i wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,

b)  w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia  30 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie,

c) w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVIII/318/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia    2 marca 2006 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn oraz dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia przysługujących pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

d)w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie do podpisywania decyzji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia przysługujących pracodawcom, którzy zawarli  z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

3. Sprawy różne.

 

                                                              Przewodniczący Komisji

                                    

                                                              /-/ Mariusz Przybyła

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018

r., poz. 994 ze zm./.

                                          Wolsztyn, 4 czerwca 2018 r.

 

 

 

BRM.0012.6.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmian w budżecie,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028,

c)    wynagrodzenia Burmistrza Wolsztyna.

2.  Sprawy różne.

 

                                                            Przewodniczący Komisji                      

                                                              /-/ Agnieszka Czajka

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej     w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 

Wolsztyn, 4 czerwca 2018 r.

 

BRM.0012.6.2018

 

PAN/PANI

 

…………………………………….

……………………………………..

                                                                   

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00  w sali nr 48 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności wybranych jednostek oświatowych Gminy Wolsztyn.

2. Sprawy różne.

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                                        /-/Paweł Kopciuch

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-01-09 09:09:58
Czas publikacji: 2018-06-05 10:01:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak