Zawiadomienie na posiedzenia komisji w miesiącu marcu 2019 roku  

 
 

                                                     

5 Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 12 marca 2019, godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Porządek obrad

1. Opinia w sprawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029,

c) wprowadzenia opłaty targowej,

d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt3,4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

e) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Wolsztyn,

f) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku.

g) przystąpienia do sporządzenia mpzp dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach,

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Komorowie (działka o numerze ewidencyjnym 149/4).

3. Sprawy różne.

 

3 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 13 marca 2019, godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie

Porządek obrad

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów Profilaktycznych w 2018 roku.

3. Rozważenie możliwości nadania imienia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku.

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn,

c) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

5. Sprawy różne.

 

 

3 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 13 marca 2019, godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Porządek obrad

1. Kontrola i analiza działalności podatkowej oraz jej skutków na realizację budżetu gminy w 2018 roku.

2. Sprawy różne.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-01-09 09:09:58
Czas publikacji: 2019-03-05 08:51:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak