Zawiadomienie na posiedzenia komisji w miesiącu listopadzie 2018 roku  

 

 

 

                                          

 

                                                       Wolsztyn, 28 listopad 2018 r.

 

BRM.0012.11.2018

                                                                                                                     

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 29 listopada 2018 roku o godzinie 8.00w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

1. 1.Wybór Przewodniczącego Komisji.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Opinia w sprawie uporządkowania rozbieżności w urzędowych nazwach obiektów fizjograficznych (dotycz jezior).

4. Wydanie opinii w sprawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolsztynie,

b) wynagrodzenia Burmistrza Wolsztyna,

c) zmian w budżecie,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2018 - 2028,

e) zmiany uchwały Nr XL/470/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zmienionej Uchwałą Nr LII/582/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 roku,

f) uchwalenia Uchwały Nr LII/600/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska od km 25+970,00 do km 29+664,74", w pasie drogi wojewódzkiej,

g) uchwalenia Uchwały Nr LII/599/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko - Barłożnia Wolsztyńska od km 25+970,00 do km 29+664,74", poza pasem DW nr 305 na terenach leśnych i gruntach rolnych,

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

i) projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok,

j) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029,

k) stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych,

l) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Zielona Góra w 2019 roku

m) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku (orkiestra),

n) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku (Świtezianka),

o) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

6. Sprawy różne.

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Wolsztyn, 28 listopada 2018 r.

 

 

BRM.0012.11.2018

                                                                                                                    

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 30 listopada 2018 roku o godzinie 8.00w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolsztynie,

b) nadania nazwy przedszkola w Obrze,

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wolsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wolsztyn.

d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wolsztyn,

e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolsztyn na rok 2019,

f) zmiany uchwały nr XXXI/332/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” dożywiania” na lata 2019-2023.

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

j) projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok,

k) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029,

l) wyboru przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Związku Międzygminnego "OBRA".

4. Sprawy różne.

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                          Wolsztyn, 28 listopada 2018 r.

 

 

BRM.0012.11.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 29 listopada 2018 roku o godzinie 13.00  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolsztynie,

b) rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

c) projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok,

d) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029,

3. Sprawy różne.

 

        

                                    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w

myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018

r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Wolsztyn, 28 listopada 2018 r.

 

 

BRM.0012.11.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 30 listopada 2018 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania składów osobowych i ustalenia zakresu działań stałych komisji Rady Miejskiej w Wolsztynie,

b) projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok,

c) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029,

3. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 368
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-01-09 09:09:58
Czas publikacji: 2018-11-23 14:00:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak