Zawiadomienie na posiedzenia komisji w miesiącu wrześniu 2018 roku  

 

 

 

                                                  

                                                       Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

BRM.0012.9.2018

                                                                                                                     

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 11 września 2018 roku o godzinie 8.00w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Omówienie decyzji o warunkach zabudowy przy ul. Poniatowskiego w Wolsztynie.
 3. Opinia w sprawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    wysokości opłat za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie,

b)    projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

c)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolsztyn,

d)    aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej,

e)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dz. nr 412,

f)     zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tłoki,

g)    przystąpienia do opracowania mpzp. przy ul. Inwestycyjnej w Wolsztynie.

 1. Sprawy różne.

 

                                                                    Przewodniczący Komisji

 

/-/Jakub Lorenz

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./

 

 

                                                       Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

 

BRM.0012.9.2018

                                                                                                                    

                                                       PAN/PANI

                                         

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 września 2018 roku o godzinie 9.30w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)     utworzenia odrębnych obwodów glosowania,

b)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolsztyn.

 1. Sprawy różne.

                                                                              Przewodniczący Komisji

/-/Mateusz Babuszkiewicz

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

 

BRM.0012.9.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 września 2018 roku o godzinie 7.15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

b)    Wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie gminy Wolsztyn.

c)    zmiany uchwały nr XLIII/497/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku.

d)    zmiany uchwały nr XL/470/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych,

e)    przyjęcia Programu współpracy na rok 2019 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Sprawy różne.

 

         Przewodniczący Komisji

                                     

                                                              /-/ Mariusz Przybyła

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w

myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018

r., poz. 994 ze zm./.

 

 

                                          Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

 

BRM.0012.9.2018

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 września 2018 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Wydanie opinii do wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmian w budżecie,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2018 – 2028,

c)    zmiany uchwały nr XLIII/497/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku.

d)    zmiany uchwały nr XL/470/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych,

e)    zaciągnięcia kredytu.

 1. Sprawy różne.

 

         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                         

                                                              /-/ Agnieszka Czajka

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej     w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

 

 

BRM.0012.9.2018

 

 

PAN/PANI

 

…………………………………….

……………………………………..

 

 

                                                                                 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 14 września 2018 roku o godzinie 8.00  w sali nr 48 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Opinia w sprawie wniosków dotyczących przydziału mieszkań.
 3. Sprawy różne.

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                                        /-/Dominik Tomiak

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w

myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018

r., poz. 994 ze zm./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolsztyn, 3 września 2018 r.

 

 

 

BRM.0012.9.2018

 

 

PAN/PANI

 

…………………………………….

……………………………………..

 

 

                                                                                 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 września 2018 roku o godzinie 14.00  w sali nr 48 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w uchwale Nr XXX/317/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

    b) rozpatrzenia skarg.      

    2. Sprawy różne.

                                                                                                Przewodniczący Komisji

 

                                                                                        /-/Paweł Kopciuch

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

 


Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-01-09 09:09:58
Czas publikacji: 2018-09-05 08:12:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak