Statuty sołectw Gminy Wolsztyn 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 5.

  1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
  2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
  3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 7116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2015-01-21 13:06:11
Czas publikacji: 2015-06-11 09:24:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak