Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

 


 


KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www:http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06 1090 1607 0000 0000 6000 5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GZO.I.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
w Wolsztynie, pok. 47, tel. 68 347 45 81.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku  rozwiązania umowy o pracę, kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia
w przypadku zmiany umowy.

Formularz (druk):

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika gzo.1 [doc] [pdf]

- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, [doc]  [pdf]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, [xls] [pdf]

- zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. [doc]  [pdf]

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Kto może załatwić sprawę:

Pracodawca, który w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy złoży wniosek
o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Po zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem należy złożyć Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 

Załączniki

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 177.1k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

oświadczenie o pomocy de minimis.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 252.42k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie o pomocy de minimis.doc

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

Formularz pomoc de minimis1.xls

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 154k Format: .xls Pobierz

Formularz pomoc de minimis1.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 638.31k Format: .pdf Pobierz

GZO.1 - WNIOSEK2.doc

Data: 2017-09-06 07:58:54 Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

GZO.1 - WNIOSEK2.pdf

Data: 2017-09-06 07:58:54 Rozmiar: 286.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Barska
Czas wytworzenia: 2017-09-06 08:38:22
Czas publikacji: 2017-09-06 08:39:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak