Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 
 


 


KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www:http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GZO.I.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
w Wolsztynie, pok. 47, tel. 68 347 45 81.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku  rozwiązania umowy o pracę, kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia
w przypadku zmiany umowy.

Formularz (druk):

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika gzo.1 [doc] [pdf]

- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, [doc]  [pdf]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, [xls] [pdf]

- zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. [doc]  [pdf]

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Kto może załatwić sprawę:

Pracodawca, który w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy złoży wniosek
o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 

Po zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem należy złożyć Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 177.1k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

oświadczenie o pomocy de minimis.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 252.42k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie o pomocy de minimis.doc

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

Formularz pomoc de minimis1.xls

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 154k Format: .xls Pobierz

Formularz pomoc de minimis1.pdf

Data: 2017-09-04 13:20:06 Rozmiar: 638.31k Format: .pdf Pobierz

GZO.1 - WNIOSEK2.doc

Data: 2017-09-06 07:58:54 Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

GZO.1 - WNIOSEK2.pdf

Data: 2017-09-06 07:58:54 Rozmiar: 286.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Barska
Czas wytworzenia: 2017-09-06 08:38:22
Czas publikacji: 2019-02-06 14:06:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak