Kontrole 2015 

 
 

 

1710    WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE W 2015 ROKU

1

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr D.0103.4.2015

TERMIN KONTROLI

20.02.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego dotycząca sprawdzenia warunków  przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych  obejmujących akta stanu cywilnego

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 20.02.2015 znak sprawy O1.421.9.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

2

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewoda Wielkopolski

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr ZK-IV.68.2.4.2015.11

 

TERMIN KONTROLI

12.03.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Program kontroli okresowej Straży Miejskiej w Wolsztynie

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 24.03.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-założenie i prowadzenie ewidencji kajdanek i pałek służbowych oraz ręcznych substancji obezwładniających,

-dokonanie weryfikacji stanu wyposażenia ŚPB szczególnie w zakresie ręcznych miotaczy gazu,

-aktualizacja na bieżąco danych zawartych w ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań,

-realizacja zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o strażach gminnych, w trybie art.54 k.p.w czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, ujawnionych w związku z zakresem swojego działania,

-nakładania grzywien w drodze mandatów karnych

w wysokościach przewidzianych w wykazie

-Wystąpienie do Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie z wnioskiem o wydanie strażnikom upoważnienia do kontroli ruchu drogowego,

-wydanie w razie potrzeby strażnikom poważnienia

do wykonywania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

3

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewoda Wielkopolski

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr 194/15

TERMIN KONTROLI

1-30.04.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola Gminy Wolsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z dnia 13.05.2015,

znak sprawy FB-V.431.24.2015.Le-6,

FB-V.431.24.2015.Le-7

ZALECENIA POKONTROLNE

-Spowodowanie weryfikowania kompetentności oświadczeń o zakupie podręczników składanych przez wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania,

 

4

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewoda Wielkopolski

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr 240/15

TERMIN KONTROLI

13-17.04.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola zadania „ Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna- etap II”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z dnia 10.06.2015, znak sprawy KN-II.431.14.2015.7

ZALECENIA POKONTROLNE

- usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez wystąpienie pokontrolne ( odpowiedź w powyższej sprawie przesłano, sprawa w toku )      

 

5

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

NIK Delegatura w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr 95115

TERMIN KONTROLI

01.04.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola funkcjonowania procedury zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 11.06.2015, znak sprawy

LPO.411.005.02.2015   R15/004

ZALECENIA POKONTROLNE

- podjęcie działań w celu wyeliminowania leżących po stronie Gminnej Komisji, przyczyn przewlekłości i braku efektywności działań zespołu interwencyjno-motywacyjnego w związku

z obowiązkiem poddania się leczeniu,

- zobowiązanie Gminnej Komisji do uzupełnienia i zgromadzenia informacji o podjętych działaniach zmierzających do zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

6

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr NOS-013-22/2014,NOS-013-23/2014,

NOS-013-24/2014,

TERMIN KONTROLI

30.04.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola gospodarowania wodami dotycząca urządzeń wodnych wykonanych przez Urząd Miejski w Wolsztynie nad brzegiem Jeziora Wolsztyńskiego

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 30.04.2015, znak sprawy ZZK.492.10.2015.673

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

7

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Nr 2015/UP/54 

TERMIN KONTROLI

16.07.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola Poprawy jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 06.08.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

8

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 -

TERMIN KONTROLI

31.08.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy ciągu pieszo-jezdnego drogi

Adamowo-Stary Widzim wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego razem ze słupami oświetleniowymi

i infrastruktura towarzyszącą, dz. nr 367,404,443,403

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 31.08.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

9

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

22.09.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy odcinka drogi gminnej           ( ul. Lipowa, Karpicko) wraz z budową kanalizacji deszczowej dz. nr 356/9 443/2 423/3

PROTOKOŁ KONTROLI

 Z dnia 22.09.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

10

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

22.09.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy linii kablowych nn 0,4 kV zasilających oświetlenia drogowe i szafki przyłączeniowe oraz budowa słupów oświetleniowych i szafek przyłączeniowych w miejscowości Karpicko, dz.nr 805/4,806,807

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 22.09.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

11

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

TERMIN KONTROLI

3.11.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy ul. Szkolnej we Wroniawach o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, dz. nr 225,226,227,228,229,230/1,1240,1241,393,394,185/2,

397,392,

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 03.11.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

12

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego  

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

TERMIN KONTROLI

12.10.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Wizyta monitorująca dotycząca projektu

 nr RPWP.06.01.01-30-038/09

„Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej

nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie”

PROTOKOŁ Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ

Z dnia 14.10.2015, znak sprawy DWP-VI-1.44.8.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

- zainstalowanie tablicy pamiątkowej na początku ciągu pieszo-jezdnego,

-oznakowanie zakupionego w ramach projektu wyposażenia zgodnie z  Wytycznymi IZ WRPO na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,

-przekazanie fotografii potwierdzającej wyżej wymienione zalecenia

 

13

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek                         w Ostrowie Wielkopolskim

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

TERMIN KONTROLI

26.11.2015,30.11.2015,4.12.2015,7.12.2015,

8.12.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola Płatnika Składek

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 08.12.2015, znak sprawy 262015110211

ZALECENIA POKONTROLNE

- poprawienie błędów zgłoszeniowych zleceniobiorców, którzy złożyli oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym oraz prawidłowe naliczenia składek dla owych zleceniobiorców,

-naliczenie składek na ubezpieczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z budżetu państwa za jeden miesiąc dla osoby będącej na zasiłku macierzyńskim,

 

14

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

23.12.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola sieci kanalizacji deszczowej w Adamowie

dz. nr 211/262

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 23.12.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

 

15

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

23.12.2015

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy drogi gminnej (ul. Lipowa, Karpicko) wraz z budową kanalizacji deszczowej,

dz.nr 356/9,443/2,423/3,356/4,356/2,369/2,

PROTOKOŁ KONTROLI

 23.12.2015

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 826
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Sitkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-14 11:31:21
Czas publikacji: 2016-02-17 08:59:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak