Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVIII / 290 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:46:57
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVIII / 289 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:45:55
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVIII / 288 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:44:46
Uchwała w sprawie: zmianu uchwały nr XXIII/223/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn

UCHWAŁA NR XXVIII / 287 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:43:41
Uchwała w sprawie: wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przezGminę Wolsztyn oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty w Wolsztynie.

UCHWAŁA NR XXVIII / 286 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:41:19
Uchwała w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości i zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Wolsztyn

UCHWAŁA NR XXVIII / 285 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:37:51
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystapienie gminy Wolsztyn do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie przy realizacji projektu "NOWE HORYZONTY" nr projektu RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7:Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXVIII / 284 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:33:29
Uchwała w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegułowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXVIII / 283 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:24:18
Uchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie

UCHWAŁA NR XXVIII / 282 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:13:34
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXVIII / 281 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016

2016-12-02 10:12:21