Wniosek o udostępnienie informcji publicznej 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

OR.I.01

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Organizacyjny

Stanowisko ds. organizacyjnych p.35  tel. 68 347 45 08

prowadzi ewidencję centralną dla Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej

Formularz (druk):

or.1 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej [PDF]
or.1 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej [DOC]

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednakże w sytuacji, gdy urząd  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej (wskazanej we wniosku), można pobrać od wnioskodawcy opłatę
w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji:

1)  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku urząd powiadamia
o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;

2)    wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a)      uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

b)    zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,

c)        wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

3) jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, urząd udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.

Kto może załatwić sprawę:

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu,
z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Termin realizacji:

 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1 powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji.

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie  składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul Słowiańska 54, 64-100 Leszno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, ul. Rynek1,64-200 Wolsztyn.

Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań), za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1330).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje:

 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu  (http://bip.wolsztyn.pl).
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób
  i w formie określonej we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub
  w formie określonej we wniosku, urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie
  z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub
  w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Uwagi:

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony
  w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną, fax lub epuap.
 2. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 3. Informacja może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.

 

 

Załączniki

2016.11. or.1 wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej-2.doc

Data: 2018-07-18 08:28:13 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

2016.11. or.1 wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej-2.pdf

Data: 2018-07-18 08:28:13 Rozmiar: 418.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 947
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Lidia Kaczmarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2017-01-09 12:11:08
Czas publikacji: 2018-07-18 08:29:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak