Skargi i wnioski 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

OR.II

 

SKARGI I WNIOSKI

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

1)   Wydział Organizacyjny:

stanowisko ds. organizacyjnych p.35  tel. 68 347 45 08

prowadzi rejestr centralny dla Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

2)   Biuro Rady Miejskiej:

stanowisko ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych p.50 tel. 68 3474550

prowadzi rejestr dla Rady Miejskiej w Wolsztynie

Wymagane dokumenty:

Pismo zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, treść – skargi, wniosku, podpis

Formularz (druk):

or.2 – protokół [PDF]

or.2 – protokół [DOC]

Opłaty:

Brak

Kto może załatwić sprawę:

Każdy ma prawo składać wnioski i skargi. Środki takie mogą być składane zarówno w interesie publicznym (podyktowanym względami społecznymi), jak również w celu ochrony własnych interesów oraz interesów innej osoby, jednak za wyrażeniem jej zgody.

Termin realizacji:

 1. Gdy organ nie jest właściwy do rozpatrzenia – w terminie 7 dni przekazuje skargę właściwemu organowi zawiadamiając jednocześnie skarżącego.
 2. Załatwienie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca.
 3. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz
  o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46)

Dodatkowe informacje:

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy

i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, pracownik urzędu przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują zarówno wnoszący skargę lub wniosek, jak i pracownik przyjmujący zgłoszenie. W protokole przyjęcia skargi lub wniosku zamieszcza się datę jego sporządzenia, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.
 3. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Skargi dotyczące zadań lub działalności burmistrza rozpatruje rada miejska.
 5. Skargę na pracownika rozpatruje burmistrz lub może przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia o sposobie jej załatwienia.
 6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

 1. Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg lub wniosków jest jednoinstancyjnym, uproszczonym postępowaniem administracyjnym, w którym nie ma stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć adresowanych do skarżących, a jedynie zawiadamia się o podjętych przez organ działaniach, nie ma toku instancji, ani środków zaskarżenia. Pismo o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wysyłane jest na adres wskazany w piśmie lub protokole.
 2. Skargę rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu skargi.
     

 

 

Załączniki

2016.11.or.2 protokół.doc

Data: 2017-01-10 11:50:07 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

2016.11.or.2 protokół.pdf

Data: 2017-01-10 11:50:07 Rozmiar: 342.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-10 11:50:07
Czas publikacji: 2017-01-10 12:01:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak