Petycje 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

OR.III

 

PETYCJE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

1)    Wydział Organizacyjny:

stanowisko ds. kadr p.35  tel. 68 347 45 08

prowadzi rejestr centralny dla Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

2)    Biuro Rady Miejskiej:

stanowisko ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych p. 50 tel.68 3474550

prowadzi rejestr Rady Miejskiej w Wolsztynie

 

Wymagane dokumenty:

Pismo zawierające:

1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdegoz tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (imię
 i nazwisko),

2)   wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

3)  wskazanie adresata petycji,

4)  wskazanie przedmiotu petycji,

5)  podpis podmiotu wnoszącego petycję lub przez osobę reprezentującą podmiot,

6)  zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  (nie obowiązkowa)

 

Formularz (druk):

or.3 – wniosek o przyjęcie petycji [doc]

or.3 – wniosek o przyjęcie petycji [pdf]

or.3.1 – zgoda na złożenie petycji [doc]

or.3.1 – zgoda na złożenie petycji [pdf]

Opłaty:

Brak

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupę tych podmiotów w interesie publicznym, własnym oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu  3 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78,
     poz. 483 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195)

Dodatkowe informacje:

1.    Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1)  zmiany przepisów prawa,

2) podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

3)  życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań
i kompetencji Gminy Wolsztyn.

2. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

3. W przypadku braku właściwości, petycja przesyłana jest do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

4. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię
i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

5. Podmiot w imieniu, którego składana jest petycja wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Uwagi:

Petycje rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu petycji.

 

     

 

 

Załączniki

2016.11. or.3 petycje.doc

Data: 2017-01-10 12:03:16 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

2016.11. or.3 petycje.pdf

Data: 2017-01-10 12:03:16 Rozmiar: 427.88k Format: .pdf Pobierz

2016.11. or.3.1 petycje.doc

Data: 2017-01-10 12:03:16 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

2016.11. or.3.1 petycje.pdf

Data: 2017-01-10 12:03:16 Rozmiar: 419.4k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-10 12:03:16
Czas publikacji: 2017-01-10 12:03:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak