Wyciąg z ustawy o Samorządzie Gminnym  

 
 

 

Wyciąg

z ustawy o samorządzie gminnym

 

z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2016 poz 446)

 

Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu
powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów
gminy.
2. (uchylony)
Art. 11a. 1. Organami gminy są:
1) rada gminy;
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także
burmistrza oraz prezydenta miasta.
Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności
mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Art. 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa
odrębna ustawa.
Art. 13. (uchylony)
Art. 14. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym
w gminie jest rada gminy.
2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium
tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.
Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
Art. 17. 1. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na
każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż
czterdziestu pięciu radnych.
2. W skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, w pierwszej
kadencji wchodzą radni w liczbie:
1) dwudziestu jeden w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwudziestu trzech w gminach do 50 000 mieszkańców;
3) dwudziestu pięciu w gminach do 100 000 mieszkańców oraz po trzech na
każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż
czterdziestu ośmiu radnych.
Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu – na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za
zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania
i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych
przez wójta w roku budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8
ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
z późn. zm.3)), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje
komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa
w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie
kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji,
powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania
swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności
przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
3. (uchylony)
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym
w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego
dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego
i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania,
sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja
zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym
mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru
przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który
wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do
zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami
uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze kraju.
2a. (uchylony)
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba,
którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki
samorządu terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady
nowo utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający
w terminie 7 dni po dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku,
o którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy, na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia powstania gminy.
2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru
przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi
określone w ust. 1 w zdaniu drugim.
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3
stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany
wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli
wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
Art. 21. 1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. (uchylony)
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz
sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej
członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
Art. 22. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa
statut gminy.
2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty
samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany
instrukcjami wyborców.
2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych
w statucie gminy.
Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają
ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani
kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być
złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali
mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której
są obecni.
4. (uchylony)
Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej
komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub
desygnowany.
Art. 24a. 1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie
gminy, w której radny uzyskał mandat.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
Art. 24b. 1. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy
w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz
wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej
gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest
złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
wyborów przez właściwy organ wyborczy.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres
sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania
stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed
terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po
zakończeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy
w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie
kadencji, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub
utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia
mandatu rady w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
Art. 24c. Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy
na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem
odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie
przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy
w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
Art. 24d. Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał
mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 24e. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu
zgodnie z art. 23a ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383
ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.
2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów,
sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi
osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
3. (uchylony)
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed
zatrudnieniem na stanowisku sekretarza gminy, powołaniem na stanowisko
zastępcy wójta, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby,
o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta czy
też od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko.
W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2,
traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje
przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją
rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania
mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im
uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa
poboru).
6. (uchylony)
Art. 24g. (uchylony)
Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy,
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim
stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie
majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej
osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały
udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy;
2) wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie;
3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu wójta – wójtowi.
4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni
od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał
mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia
majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem
kadencji.
5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania
na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są
obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub
zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do
dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu
odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane,
odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni
od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła
oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy
czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia
wezwania.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby,
którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również
naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe,
naczelnik urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej
oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony
do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej
kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do
nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
(PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe
podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy
oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem
o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. (uchylony)
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia
30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po
terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza
oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu
do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r.
poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635).
Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne,
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz
o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie
oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016
r. poz. 34).
Art. 24j. (uchylony)
Art. 24k. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu
dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24h ust. 5a przez:
1) radnego lub wójta – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio
art. 383 lub art. 492 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6;
2) zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne
w imieniu wójta – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia,
w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.
2. Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego,
rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia,
w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
3. Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie
oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi
umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do
złożenia oświadczenia.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3
jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu
majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.
Art. 24m. 1. Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy,
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu wójta w trakcie pełnienia funkcji lub trwania
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu
zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze
majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej
wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział
w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli
bezpośredni wpływ na jego treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego
organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami
i akcjonariuszami;
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania
większości członków organów zarządzających podmiotu zależnego;
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie
członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze
w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi
dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów
zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz
nagród przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.
Art. 25. 1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady
gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz
zwrot kosztów podróży służbowych.
5. (uchylony)
6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 i
2199 oraz z 2016 r. poz. 178).
7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość
diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę
mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną
wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.
8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę
funkcje pełnione przez radnego.
9. (uchylony)
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania
rozliczeń.
Art. 25a. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji,
jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Art. 25b. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody;
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub
wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
2a. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie
jest obywatelem polskim.
3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz
znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.
4. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest
prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.
5. (uchylony)
Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego
zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
1) jeden w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców;
3) trzech w gminach do 200 000 mieszkańców;
4) czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
3. W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa
niż jeden, w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie
pierwszego i kolejnych zastępców.
Art. 27. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie;
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym
w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta;
3) zatrudnieniem w administracji rządowej;
4) mandatem posła lub senatora.
Art. 28. Do wójta i jego zastępców stosuje się odpowiednio przepis art. 24e
ust. 1.
Art. 28a. 1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi
absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później
niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed
podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy
zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady gminy.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia
wójtowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje
się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy
o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
Art. 28b. 1. Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie
później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż
nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co
najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
Art. 28c. Jeżeli zgłoszony w trybie art. 28b wniosek o podjęcie uchwały
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta nie uzyskał wymaganej
większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
Art. 28d. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem
kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych
w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6.
2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych
miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.
Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data
wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy
przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia
uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę
o nieprzeprowadzaniu wyborów.
Art. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest
równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.
Art. 28f. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem
kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta,
pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta w czasie pełnienia funkcji przez
osobę, o której mowa w art. 28h, osoba ta pełni funkcję wójta do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego wójta.
Art. 28g. 1. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań
i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1) tymczasowym aresztowaniem,
2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo
nieumyślne,
3) odbywaniem kary aresztu,
4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,
5) zawieszeniem w czynnościach służbowych
– jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których
powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.
2. Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie
określonym w art. 26a, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu
zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których
mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa
w art. 28h.
3. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań
i kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną
z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje
osoba, o której mowa w art. 28h.
3a. W przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań
i kompetencji wójta spowodowana przez jedną z okoliczności, o których mowa
w ust. 1, zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, zadania i kompetencje
wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.
4. Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, są
odpowiednio:
1) zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 § 3 Kodeksu
postępowania karnego – w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1
pkt 1;
2) wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu –
w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217,
1220 i 1268) – w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4;
4) postanowienie prokuratora albo postanowienie sądu o zastosowaniu środka
zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych,
o którym mowa w art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.4)) – w przypadku
okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
5. Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła przewodniczącemu
rady.
5a. Postanowienia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, sąd lub prokurator przesyła
przewodniczącemu rady.
6. Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której mowa w art. 28h,
wykonuje zadania i kompetencje wójta:
1) od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia – w przypadku okoliczności, o której
mowa w ust. 1 pkt 1,
2) od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia
zwolnienia – w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3) w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim – w przypadku
okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
4) w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych – w przypadku
okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5
– jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.
7. W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej
z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje
wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1) przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę
albo
2) konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h – w związku
z przepisem ust. 2, albo
3) konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h – w związku
z przepisem ust. 3.
Art. 28h. W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2, 3 i 3a, Prezes
Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za
pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza
osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta.
Art. 29. 1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego wójta albo osobę, którą Prezes Rady
Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji wójta.
2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu
objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.
Art. 29a. 1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia
wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta),
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”.
2. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję
rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników
wyborów wójtów na obszarze kraju.
3. Jeżeli sesja zwołana w trybie określonym w ust. 2 nie odbyła się, wójt
składa ślubowanie o treści określonej w ust. 1 przed właściwym terytorialnie
komisarzem wyborczym. Złożenie ślubowania wójt potwierdza podpisem pod
treścią ślubowania. Akt ślubowania komisarz wyborczy przesyła niezwłocznie
przewodniczącemu rady. Informację o dacie złożenia ślubowania komisarz
wyborczy podaje do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w formie
komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia
ślubowania.
4. Uchylanie się od złożenia ślubowania w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyników wyborów wójta jest równoznaczne z odmową złożenia
ślubowania.
Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone
przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (uchylony)
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz
ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację
z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 32. (uchylony)
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin
organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
Art. 34. (uchylony)
Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada
gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach
jednostki pomocniczej.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich
realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością
organów jednostki pomocniczej.
Art. 36. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,
a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
Art. 37. 1. Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada
o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21.
2. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarząd. Na czele
zarządu stoi przewodniczący.
3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
4. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest
ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 37a. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej
może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie
gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest
każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak
radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji
rady gminy.
Art. 37b. 1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu
wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla),
rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.
Art. 38. Odrębności ustroju gmin, które wykonują zadania o szczególnym
charakterze, określają właściwe ustawy. Dotyczy to w szczególności gmin
uzdrowiskowych.
Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu
gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1,
w imieniu wójta.
3. (uchylony)
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej
oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy
odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
Art. 39a. (uchylony)

 

Liczba odwiedzin : 2855
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2015-08-19 09:40:19
Czas publikacji: 2017-09-13 14:42:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak