WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.III

 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

2. Załączniki:

- kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. (2 szt),

- wstępne zapewnienie dostawy wody oraz odbioru nieczystości płynnych (PGK – Berzyna 6),

- wstępne zapewnienie dostawy energii (ENEA – Wolsztyn, ul. Przemysłowa),

 

Formularz (druk):

gpn.3 [doc]

gpn.3 [pdf]

Opłaty:

Opłatę za wydanie decyzji w wysokości 107,00 zł uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie, bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn bądź u  inkasenta  opłaty skarbowej- Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie.;

- z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego.

 

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 59 ust.1 i 2, art.60 ust.1 oraz art.64 ust.1 w związku z art.52 ust.2 oraz art.64 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. z 2016 r.  nr 0 poz. 778 ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 23)

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Doręczenie decyzji drogą pocztową lub odbiór osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

GPN.III_Warunki_zabudowy_WNIOSEK.pdf

Data: 2017-01-11 12:14:05 Rozmiar: 316.73k Format: .pdf Pobierz

GPN.III_Warunki_zabudowy_WNIOSEK.doc

Data: 2017-01-11 12:14:05 Rozmiar: 64k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2070
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:14:05
Czas publikacji: 2019-01-16 13:52:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak