NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.VII

 

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).

 

2. Załączniki:

a. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wybudowanego lub będącego w budowie:
- mapa z wrysowanym budynkiem,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
- Zaświadczenie Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy 

 

b. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy:

- kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki)

- oświadczenie o rozpoczęciu budowy/dokument potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy),


c. gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem
lub
- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji
lub
- dokument potwierdzający brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

 

Formularz (druk):

gpn.7 [doc]

gpn.7 [pdf]

Opłaty:

Brak opłat.

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości

Termin realizacji:

14 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

•Art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 r., poz. 1629), 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r., poz. 125)

Dodatkowe informacje:

• Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

• Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

• W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Uwagi:

Wysyłka pocztą lub odbiór osobisty w pok. 42 (II piętro).

     
 

Załączniki

gpn.7_NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO - WNIOSEK.pdf

Data: 2017-11-27 14:14:47 Rozmiar: 423.82k Format: .pdf Pobierz

gpn.7_NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO - WNIOSEK.doc

Data: 2017-11-27 14:14:47 Rozmiar: 22.89k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2976
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:23:55
Czas publikacji: 2017-11-27 14:14:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak