SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.X

 

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 

Formularz (druk):

gpn.10 [doc]

gpn.10 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca oprócz ceny nabycia nieruchomości, ponosi koszty sądowe i notarialne.

Cena sprzedaży może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres 10 lat. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej raty ustala się na 25% ceny sprzedaży, płatnej przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży. Pozostałe raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są do dnia 31 marca każdego roku bez obowiązku dodatkowych zawiadomień. Wierzytelności Gminy z tytułu niespłaconej części ceny podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Niespłacona część ceny rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kto może załatwić sprawę:

Najemca wnioskowanego lokalu mieszkalnego

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Ogółem czas trwania procedury sprzedaży – od 6 do 12 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2016r. poz. 446)

2. Art. 34. ust. 1, 4, 5, art. 35, art.37, art. 67 ust. 1, 1a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)

3. § 9 Uchwały Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z 25 maja 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z 28 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje:

Procedura sprzedaży nieruchomości wymaga analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, podania do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, następnie zawarcia protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Uwagi:

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

gpn.10_SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO - WNIOSEK..pdf

Data: 2017-01-13 08:48:58 Rozmiar: 277.45k Format: .pdf Pobierz

gpn.10_SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO - WNIOSEK..doc

Data: 2017-01-13 08:48:58 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:55:45
Czas publikacji: 2019-01-16 13:54:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak