DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XI

 

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o dzierżawę nieruchomości

2. Mapa z lokalizacją wnioskowanej nieruchomości

Formularz (druk):

gpn.11 [doc]

gpn.11 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oddania w dzierżawę/użytkowanie nieruchomości.

Ogółem czas trwania procedury – do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446).

2. Art.13, ust.1, art. 25, art. 35 oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1774 ze zm.)

3. Art. 693-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380, t.j.),

4. Uchwała Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z 25 maja 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z 28 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje:

1. Dzierżawców gruntu wyłania się w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lub ograniczonego, bądź w trybie bezprzetargowym, jeżeli oddanie następuje:

- na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale lub nietrwale związany z gruntem na podstawie pozwolenia na budowę;

- na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat i następuje przedłużenie umowy;

- na cele rolnicze lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, w przypadku gdy o dzierżawę ubiega się 1 osoba;

- w celu urządzenia i użytkowania dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy;

- w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie wnioskodawcy;

- na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

- na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek

- na grunty przeznaczone na handel i rozrywkę do 14 dni;

- na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowo stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

- innych - niewymienionych w pkt 1 do 9 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

2. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia są wywieszane na okres 21 dni w formie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz ogłaszane w prasie lokalnej na miesiąc przed terminem przetargu.

3. Wniosek o przedłużenie umowy należy złożyć nie później niż 1 miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy dzierżawy.

 

Uwagi:

 

 

Załączniki

gpn.11_DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - WNIOSEK..doc

Data: 2017-01-13 09:09:04 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

gpn.11_DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - WNIOSEK..pdf

Data: 2017-01-13 09:09:04 Rozmiar: 278.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:59:07
Czas publikacji: 2017-01-13 09:09:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak