DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XI

 

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o dzierżawę nieruchomości

2. Mapa z lokalizacją wnioskowanej nieruchomości

Formularz (druk):

gpn.11 [doc]

gpn.11 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oddania w dzierżawę/użytkowanie nieruchomości.

Ogółem czas trwania procedury – do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446).

2. Art.13, ust.1, art. 25, art. 35 oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1774 ze zm.)

3. Art. 693-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380, t.j.),

4. Uchwała Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z 25 maja 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z 28 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje:

1. Dzierżawców gruntu wyłania się w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lub ograniczonego, bądź w trybie bezprzetargowym, jeżeli oddanie następuje:

- na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale lub nietrwale związany z gruntem na podstawie pozwolenia na budowę;

- na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat i następuje przedłużenie umowy;

- na cele rolnicze lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, w przypadku gdy o dzierżawę ubiega się 1 osoba;

- w celu urządzenia i użytkowania dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy;

- w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie wnioskodawcy;

- na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

- na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek

- na grunty przeznaczone na handel i rozrywkę do 14 dni;

- na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowo stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

- innych - niewymienionych w pkt 1 do 9 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

2. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia są wywieszane na okres 21 dni w formie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz ogłaszane w prasie lokalnej na miesiąc przed terminem przetargu.

3. Wniosek o przedłużenie umowy należy złożyć nie później niż 1 miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy dzierżawy.

 

Uwagi:

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

gpn.11_DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - WNIOSEK..pdf

Data: 2017-01-13 09:09:04 Rozmiar: 278.21k Format: .pdf Pobierz

gpn.11_DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - WNIOSEK..doc

Data: 2017-01-13 09:09:04 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 461
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:59:07
Czas publikacji: 2019-01-16 13:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak