SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XIV

 

SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Załączniki:

1) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością

Formularz (druk):

gpn.14.01 [doc]

gpn.14.01 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa notarialna - wnioskodawca jest zobowiązany ponieść koszty sądowe i notarialne.

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste.

Ogółem czas trwania procedury –  do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

1) Art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.),

2) Uchwała Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z 25 maja 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z 28 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje:

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy – co najmniej jednak na 40 lat. Procedura przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste trwa około 6 miesięcy. Na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste każdorazowo wyraża zgodę Rada Miejska w drodze uchwały.

Nieruchomość może być oddana w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej jeżeli:

1. jest oddawana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

2. oddanie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,

3. jest oddawana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

4. oddanie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,

6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być oddana jako odrębna nieruchomość,

7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,

8. jest oddawana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczna, na terenie której jest położona,

9. jest oddawana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę (od 15% do 25% ceny nieruchomości) i opłaty roczne (od 0,3% do 3% ceny nieruchomości w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana).

Uwagi:

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

gpn.14.01_ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO - WNIOSEK.pdf

Data: 2017-06-28 11:08:35 Rozmiar: 282.81k Format: .pdf Pobierz

gpn.14.01_ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO - WNIOSEK.doc

Data: 2017-06-28 11:08:35 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-01-11 13:13:23
Czas publikacji: 2019-01-16 13:56:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak