UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XV

 

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ

 Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wypełniony wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 2. Załączniki: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody
  w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste:
 • osoby zatrudnione w zakładach pracy: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodach z tytułu świadczonej pracy w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie Urzędu Skarbowego uwzględniające dochody za cały poprzedzający rok, za który ma być wnoszona oplata za użytkowanie wieczyste;
 • emeryci i renciści: oryginał przekazu świadczenia przez ZUS
  z całego roku, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste;
 • osoby nie pracujące: zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz

oświadczenie stwierdzające jakie dochody uzyskali w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata;

 • osoby samotne wychowujące dzieci: dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia alimentacyjnego lub rentowego albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu;
 • osoby ubiegające się o przyznanie bonifikaty oprócz przedłożenia w/w dokumentów winny złożyć oświadczenie o odpowiedzialności karnej, iż przedstawione we wniosku informacje dotyczące osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe są zgodne ze stanem faktycznym.

Formularz (druk):

gpn.15.1 [doc]

gpn.15.1 [pdf]

gpn.15.2 [doc]

gpn.15.2 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu w użytkowanie wieczyste.

Ogółem czas trwania procedury –  do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 1. Bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziela Burmistrz Wolsztyna.
 2. Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać corocznie w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności.
 3. Bonifikaty w wysokości 50% opłaty rocznej udziela się osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. Bonifikatą są objęte tylko nieruchomości przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe.

Uwagi:

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

gpn.15.2_UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ UW - WNIOSEK.pdf

Data: 2017-01-11 13:17:22 Rozmiar: 278.78k Format: .pdf Pobierz

gpn.15.2_UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ UW - WNIOSEK.doc

Data: 2017-01-11 13:17:22 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

gpn.15.1_OŚWIADCZENIE_BONIFIKATA.pdf

Data: 2017-01-11 13:17:22 Rozmiar: 201.94k Format: .pdf Pobierz

gpn.15.1_OŚWIADCZENIE_BONIFIKATA.doc

Data: 2017-01-11 13:17:22 Rozmiar: 15.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-01-11 13:17:22
Czas publikacji: 2019-01-16 13:56:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak