SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.II

 

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, oraz składa

 -pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:                   -pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

-odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U .2015r.  poz.1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Formularz (druk):

Nie występuje

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

- 1000 zł opłata dodatkowa, jeżeli przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego

Kto może załatwić sprawę:

Nupturienci

Termin realizacji:

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna:

Art. 76- 91 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

Dodatkowe informacje:

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

Uwagi:

Małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Osoba nie znająca języka polskiego podpisuje zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego języka,

     
 


Liczba odwiedzin : 743
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 07:41:18
Czas publikacji: 2017-01-12 07:41:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak