WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.X.01

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, oraz składa

1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

2) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jednolity Dz.U.2015.1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Formularz (druk):

Nie występuje

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

Nupturienci

Termin realizacji:

Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna:

-Art. 76-82  ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064),

-Art. 1 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ).

Dodatkowe informacje:

W terminie nie wcześniej niż sześciu miesięcy przed planowanym terminem ślubu wyznaniowego osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego po wydanie im „Zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" po odbiór aktu małżeństwa małżonkowie zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Uwagi:

Małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Osoba nie znająca języka polskiego podpisuje zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego języka,
     
 


Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 08:50:46
Czas publikacji: 2018-01-04 12:41:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak