PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO W TRYBIE ART. 90 § 1 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO O NAZWISKU DZIECKA 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.XIV.01

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA

ZŁOŻONEGO W TRYBIE ART. 90 § 1 KODEKSU RODZINNEGO
I OPIEKUŃCZEGO O NAZWISKU DZIECKA

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie oświadczenia.

2. Do wglądu:

-dowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony.

Formularz (druk):

usc.14.01 [doc]

usc.14.01 [pdf]

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Ojciec dziecka lub matka dziecka.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064),  

Art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Dodatkowe informacje:

Wymagane jest stawienie się matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony. Do zmiany nazwiska dziecka które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. Nadanie dziecku ww. nazwiska nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Uwagi:

 

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

usc.14.01 oświadczenie złożone w trybie art. 90.doc

Data: 2018-01-04 12:56:18 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

usc.14.01 oświadczenie złożone w trybie art. 90.pdf

Data: 2018-01-04 12:56:18 Rozmiar: 199.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Bernadeta Zamelczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 09:15:04
Czas publikacji: 2019-01-16 14:31:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak