ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.XVI

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zmianę lub ustalenie pisowni imienia lub nazwiska.

2. Załączniki:

 1. zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat na zmianę jego imienia lub nazwiska,
 2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska swojego małoletniego dziecka,
 3. dowody osobiste (do wglądu)

Formularz (druk):

usc.16 [doc]

usc.16 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo w UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn

- za decyzję – 37 zł. (cz. I pkt. 1 załącznika

 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

 

Kto może załatwić sprawę:

Osoba, której zmiana ma dotyczyć lub przedstawiciel ustawowy dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia

Termin realizacji:

w terminie do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

-

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r.
(Dz.U. 2016r.,  poz 10)

Dodatkowe informacje:

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

a. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

b. na imię lub nazwisko używane,

c. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

d. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

2.Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

3. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).

4.Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.

Uwagi:

W wypadku zmiany nazwiska lub imienia, która ma dotyczyć dziecka wymagane jest stawienie się obojga rodziców chyba, że jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, wtedy wystarczy przedłożyć prawomocny wyrok sądu.

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

usc. 16 zmiana imienia i nazwiska.doc

Data: 2017-01-12 09:25:37 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

usc. 16 zmiana imienia i nazwiska.pdf

Data: 2017-01-12 09:25:37 Rozmiar: 273.71k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Bernadeta Zamelczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 09:25:37
Czas publikacji: 2019-01-16 14:31:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak