ZAŚWIADCZENIE O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, O UŻYTKACH ROLNYCH, O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH 

 
 
 
KARTA USŁUG
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN
TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl
SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.I.03

 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO,
O UŻYTKACH ROLNYCH, O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.1.03 – wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych.[DOC]
fp.1.03 – wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych.[PDF]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. za wydane zaświadczenie w wysokości 17,00 zł (pobierana jest zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz ich zwolnień zawartych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).
 2. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)
uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Termin realizacji:

Zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Art. 306a – 306d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Nie podlega opłacie skarbowej: wydanie zaświadczenia na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej do celów:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 2. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rent strukturalnych, opieki społecznej, spraw wojskowych, uprawnień kombatantów i osób niepełnosprawnych,
 3. zatrudnienia, świadczeń socjalnych, renty, wynagrodzenia za pracę, zasiłku rodzinnego,
 4. nauki, oświaty, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia.

Uwagi:

 1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Zaświadczenie może być wydane na miejscu lub przekazane drogą korespondencyjną.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

fp.1.03.doc

Data: 2019-01-28 11:15:10 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

fp.1.03.pdf

Data: 2019-01-28 11:15:10 Rozmiar: 124.5k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Prządka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:11:57
Czas publikacji: 2019-02-06 12:01:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak