ZAŚWIADCZENIE O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, O UŻYTKACH ROLNYCH, O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH 

 

 

 
KARTA USŁUG
URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN
TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl
BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.I.01

 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO,
O UŻYTKACH ROLNYCH, O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.1.01 – wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych.[DOC]
fp.1.01 – wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o hektarach przeliczeniowych.[PDF]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. za wydane zaświadczenie w wysokości 17,00 zł (pobierana jest zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz ich zwolnień zawartych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).
  2. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Termin realizacji:

Zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

  1. Art. 306a – 306d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)
  2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Nie podlega opłacie skarbowej: wydanie zaświadczenia na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej do celów:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  2. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rent strukturalnych, opieki społecznej, spraw wojskowych, uprawnień kombatantów i osób niepełnosprawnych,
  3. zatrudnienia, świadczeń socjalnych, renty, wynagrodzenia za pracę, zasiłku rodzinnego,
  4. nauki, oświaty, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia.

Uwagi:

  1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
  2. Zaświadczenie może być wydane na miejscu lub przekazane drogą korespondencyjną.
     

 

 

 

Załączniki

fp.1.01.pdf

Data: 2017-08-07 10:46:27 Rozmiar: 264.41k Format: .pdf Pobierz

fp.1.01.doc

Data: 2017-08-07 10:46:27 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1849
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:11:57
Czas publikacji: 2017-08-07 10:46:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak