ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.III.01

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

 

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, p.10  tel. 68 347 45 14

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.3 – wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.[doc]

fp.3 – wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. za wydane zaświadczenie w wysokości 21,00 zł (pobierana jest zgodnie ze szczegółowym wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz ich zwolnień zawartych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).
  2. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Termin realizacji:

Zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

  1. Art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)
  2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

  1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
  2. Zaświadczenie może być wydane na miejscu lub przekazane drogą korespondencyjną.
     

 

 

 

Załączniki

fp.3..pdf

Data: 2017-08-07 11:07:01 Rozmiar: 256.23k Format: .pdf Pobierz

fp.3..doc

Data: 2017-08-07 11:07:01 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:19:35
Czas publikacji: 2017-08-07 11:07:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak