PODATEK LEŚNY, ROLNY I OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.V.03

 

PODATEK LEŚNY, ROLNY I OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

W przypadku powstania obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL – 1
 2. do wglądu: dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o nabycie spadku), umowa dzierżawy

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL – 1
 2. do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu ), rozwiązanie umowy dzierżawy

W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania :

 1. wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL – 1
 2. dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia.

 

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp. 5 - INRL – 1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.[doc]
fp. 5 - INRL – 1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Sprawę mogą załatwić osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości (w tym również obiektów budowlanych), gruntów lub lasów położonych na obszarze Miasta i Gminy Wolsztyn.

Termin realizacji:

 1. Pierwsza w roku decyzja winna być doręczona 14 dni przed upływem terminu płatności podatku tj. 1 marca każdego roku.
 2. Decyzje wystawiane w ciągu roku – do 30 dni od daty złożenia informacji, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

     

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),
 4. Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 5. Uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany.
 2. Decyzja doręczona za pokwitowaniem przez pocztę, pracowników lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Uwagi:

 1. Informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Informacja może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

Załączniki

fp.5..pdf

Data: 2017-08-07 11:14:48 Rozmiar: 273.28k Format: .pdf Pobierz

fp.5..doc

Data: 2017-08-07 11:14:48 Rozmiar: 119.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 521
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przadka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:29:46
Czas publikacji: 2019-02-06 12:04:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak